Internasjonalt

10 millioner til yrkesretting

I dag lanserte n?rings- og handelsminister Trond Giske Strategi for mineraln?ringen p? H?gskolen i Narvik. – ?kte r?varepriser gir nye muligheter for denne n?ringen, sier statsr?den.
M?let er at strategien skal v?re ferdig v?ren 2012. Den vil gjennomg? sentrale rammebetingelser for n?ringen.
– N? begynner arbeidet med ? fylle strategien med innhold, slik at kartleggingen av mineralressursene kan bli til arbeidsplaser og verdiskaping i lokalsamfunn, sier Giske. De siste ?renes vekst i de globale ?konomien har gitt en kraftig ?kning i r?vareprisene. Kina og de andre BRIK-landene har hatt en sterk inntektsvekst, og mye av den ekstre inntekten g?r til kj?p av forbruksvarer.

– De siste ?rene har vi sett at flere land utarbeider strategier p? mineralomr?det. Det er gode forutsetninger for ? videreutvikle denne n?ringen i Norge. Kina har posisjonert seg internasjonalt og kj?pt seg opp i gruver over hele verden. Japan og USA har utarbeidet strategier, og EU har utarbeidet et r?vareinitiativ for ? sikre tilgangen til r?varer for egen industri. Finland utarbeidet en mineralstrategi som var ferdigstilt h?sten 2010, og Sverige har besluttet ? utarbeide en strategi for mineraln?ringen. Utviklingen gj?r det naturlig ? se p? rammebetingelsene for mineraln?ringen i Norge. Vi vil se hvordan myndighetene kan legge til rette for ?kt verdiskaping i n?ringen, sier Giske.
Strategien vil vise retningen for regjeringens politikk for mineraln?ringen. Den vil blant annet omtale:
Globale trender
Norske mineralressurser og norsk mineraln?ring
Kartlegging av norske mineralressurser
Koordinering av relevant regelverk
FoU og kompetanse
– Mineralloven, som tr?dte i kraft 01.01.10, gir et godt rammeverk for ? ta i bruk mulighetene som ligger der. Det er likevel utfordringer for n?ringen som myndighetene b?r ta tak i. I arbeidet med strategien vil vi legge vekt p? atrammevilk?rene for mineralvirksomhet gir god forutsigbarhet for n?ringen, sier Giske.

Trond Giske og rektor Arne Erik Hold? (Foto: Anne Cecilie Lund, NHD)

0000

Similar Posts