Internasjonalt

275 millionar i etterbetaling til kommunane

Til saman 65 253 personar stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet til hausten. Det er vel 4 000 f?rre enn ved siste lokalval. I heile landet er det ved kommunestyrevalet 210 forskjellige parti og grupper som stiller lister, mens talet for fylkestingsvalet er 20. Etter fleire ?r med ei viss auke i talet p? kvinner p? listene, viser tala fr? 2011 no ingen endring i kj?nnsfordelinga sidan siste val; 58,3 % er menn og 41,7 % er kvinner.
– Eg er skuffa over at tala ikkje viser nokon auke i talet p? kvinner p? vallistene p? landsbasis, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Her har partia gjort ein for d?rleg jobb. Etter valet m? vi sj? n?rare p? b?de dette og andre tal for kvinnerepresentasjon. I 22 fors?kskommunar kor det har vore jobba s?rskilt med deltaking av kvinner i lokalpolitikken, ser vi ein noko meir positiv trend. Det er gledeleg og syner at innsats nyttar, seier Navarsete. (Sj? eiga pressemelding om prosjektet ?Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken? gir resultat.)
Eit oversyn over alle vallistene med kandidatnamn, f?dsels?r og r?ystetillegg, for kvar kommune er no lagt ut p? departementet sine nettsider i fylkesvise lister. Totalt skal det veljast 10 781 personar til landets kommunestyre og 728 til landets fylkesting.
Departementet legg i tillegg ut oversyn, sortert p? kommune, over talet p? valdagar i kommunane, talet p? representantar som skal veljast og talet p? valkrinsar valdagen.
Det er i alt 195 kommunar som held val s?ndag 11. september i tillegg til sj?lve valdagen m?ndag 12. september. Dette er ein liten nedgang fr? 2007 og 2009, der tala var h?vesvis 206 og 204.
Gjennomsnittsalderen til kommunestyrekandidatane er 50 ?r (kvinner 48 ?r og menn 51 ?r). Tilsvarande tal for fylkestingskandidatane er 49 ?r (kvinner 48 ?r og menn 50 ?r). Dette er ingen vesentleg endring sidan sist lokalval.
Alle data er ogs? tilgjengelig i excel- og odf-format.
Tala er basert p? data SSB p? vegne av Kommunal- og regionaldepartementet har samla inn fr? alle kommunar og fylkeskommunar. Vi gjer merksam p? at feil i data kan f?rekomme. Eventuelle feil blir retta opp dersom det vert endringar.
Statistisk Sentralbyr? arbeider no med ? systematisere og kople data om listekandidatane til ulike demografiske variablar. Data er planlagt publisert 17. juni. Vi f?r da vite meir om kandidatane si utdanning, yrke, landbakgrunn med meir.
Vallister og kandidatar
Meir om valet: valg.no
0000

Similar Posts