Internasjonalt

3 millionar til prosjektet ?Kysten er klar? i S?r-Tr?ndelag

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knadar. Eitt av prosjekta som no f?r 750 000 kroner er Vil vil heim prosjektet i regi av Mosj?en og omegn n?ringsselskap KF.
– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt, som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. Vi er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om at det er eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i behandlinga av s?knadar. I Nordland har det vore eit s?rleg sterkt fokus p? temaet integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar til dei mange kommunane i fylket.
N?ringslivet i Helgelandsregionen har saman med det offentlege teke ein offensiv strategi for ? auke attraktiviteten, slik at fleire unge f?r lyst til ? bu og arbeide i regionen. Prosjektet har arbeider langsiktig og heilskapleg med rekrutteringsstrategiar for heile regionen. Helgelandsregionen har, som mange andre distriktsomr?de, eit arbeidsliv som treng fleire unge og dyktige folk. D? er det sv?rt positivt at s? mange regionale akt?rar g?r saman, for ? vise det store mangfaldet i regionen, seier statsr?d Liv Signe Navarsete. ? vise fram kva heile regionen har ? by p?, b?de n?r det gjeld spennande arbeid, gode tenestetilbod og attraktive fritidstilbod er viktig for ? f? meir tilflytting.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts