Internasjonalt

500 000 kroner i Bulystmidlar til Norske kulturbygg og Sogn og Fjordane Ungdomslag

Regjeringen gir 1,5 mrd. friske investeringskroner til Investinor for ? styrke selskapets egenkapital. N?rings- og handelsminister Trond Giske presenterte nyheten i g?r. ? Dette viser at regjeringen satser p? nyskaping og innovasjon, sier statsr?den.
Det er i statsbudsjettet for 2012 at regjeringen vil foresl? egenkapital?kningen for Investinor. De friske midlene vil komme i tillegg til de 2,2 mrd. kronene som ble tilf?rt selskapet ved opprettelsen i 2008. Tildelingen er en oppf?lging av den nye Eierskapsmeldingen som ble lansert i v?r.
– Den nye kapitalen gj?r det mulig for selskapet ? fortsette investeringene i internasjonalt konkurransedyktige nye selskaper innenfor satsingsomr?dene energi, milj?, reiseliv, marin og maritim sektor. Det er sv?rt gledelig at vi n? kan bidra til ? sikre tilgang p? frisk investeringskapital for bedrifter i tidlig fase. Vi lever i usikre ?konomiske tider. Tilgangen p? risikokapital er avgj?rende for fremveksten av nye selskaper, sier Giske.
Investinor investerer i bedrifter frem til selskapets portef?lje oppn?r tilstrekkelig gevinst. Da blir kapitalen overf?rt til nye prosjekter. De 1,5 mrd. kronene gj?r det mulig for Investinor ? fortsette denne investeringsstrategien, slik at selskapet kan forbli en ledende og sterk akt?r innen venturebransjen p? sikt.
– Dette er f?rst og fremst gledelig for norske eksportbedrifter i tidlig fase. Mer kapital til Investinor betyr at vi kan gj?re flere nyinvesteringer, samtidig som vi f?lger opp de bedriftene vi allerede har i portef?ljen, sier administrerende direkt?r i Investinor Geir Ove Kjesbu.
Staten skal ha markedsmessig avkastning p? investeringen i Investinor. Selskapet har investeringer i 26 selskaper i hele landet, og har dermed disponert om lag 2/3 av den opprinnelige innskuddskapitalen. Selskapet er lokalisert i Trondheim og er et heleid datterselskap av Innovasjon Norge. Investinors investeringsfokus skal for alle sektorer i hovedsak v?re tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen.
Pressekontakt:
Pressevakten i N?rings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 3030000

Similar Posts