Internasjonalt

Adgangen til ? ta oppdrag utenfor forsvarssektoren: nye regler p? h?ring

Kongen i statsr?d har i dag sanksjonert lov om unntak fra revisjonsplikt for sm? aksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 11. april. Loven trer i kraft 1. mai i ?r. Lovvedtaket inneb?rer at revisjon kan fravelges p? generalforsamling etter f?rste mai i ?r. ? Dette gj?r det mulig for de sm? aksjeselskapene ? oppn? betydelige besparelser allerede fra innev?rende regnskaps?r, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Finansdepartementet fremmet i Prop 51 L. (2010-2011) forslag om endringer i revisorloven og enkelte andre lover som inneb?rer at alle aksjeselskaper som oppfyller lovens vilk?r, f?r mulighet til ? velge bort revisjon av ?rsregnskapet. Selskapene kan velge bort revisjon der driftsinntektene er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke utf?rer mer enn 10 ?rsverk. Loven trer i kraft 1. mai i ?r og inneb?rer at alle aksjeselskaper som oppfyller kravene kan velge bort revisjon fra og med innev?rende regnskaps?r. Loven inneb?rer ogs? at norske aksjeselskaper og NUFer med begrenset ansvar likestilles n?r det gjelder krav til revisjon. Fravalget kan gjennomf?res ved at det p? en generalforsamling etter 1. mai i ?r gis en fullmakt til styret om ? beslutte at ?rsregnskapet ikke skal revideres.
Det er gitt en overgangsregel for aksjeselskaper som er stiftet f?r lovens ikrafttredelse, slik at terskelverdiene for disse, frem til f?rste ?rsregnskap avlegges, kan vurderes ut fra ?pningsbalansen alene. Disse selskapene vil dermed bli likestilt med selskaper som stiftes etter lovens ikrafttredelse. Det er videre gitt en overgangsregel som klargj?r at det ikke skal sendes begrunnelse for revisorfratreden til Finanstilsynet, n?r revisors fratreden er begrunnet i at revisjonsunntaket benyttes.
Finansdepartementet har i dag ogs? fastsett endringer i regnskapsforskriften som medf?rer at det ved innsending av ?rsregnskap til Regnskapsregisteret, skal opplyses om selskapet har truffet beslutning om at selskapets ?rsregnskap ikke skal revideres, om ?rsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsf?rer og/eller om ekstern autorisert regnskapsf?rer har bist?tt ved den l?pende regnskapsf?ringen eller utf?rt andre tjenester for selskapet enn ? utarbeide ?rsregnskapet. Bestemmelsen vil tre i kraft 1. januar 2012, og vil gjelde for ?rsregnskap som sendes inn etter ikrafttredelse av bestemmelsen. (Forskriften for ?vrig trer i kraft 1. mai 2011). Videre har N?rings- og handelsdepartementet i dag fastsett n?rmere regler om registrering av fravalg av revisjon mv. i Foretaksregisteret.0000

Similar Posts