Internasjonalt

Akkreditering til statsbes?k fra S?r-Afrika

– Eg har i dag i dag fastsett ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande akvakulturanlegg (NYTEK-forskrifta). Med denne nye forskrifta skjerpar vi regelverket kring teknisk utforming av flytande oppdrettsanlegg ytterlegare. Dette er eit viktig steg vidare i arbeidet med ? redusere risikoen for at oppdrettslaks kan r?mme, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Forskrifta skal sikre at dei tekniske krava i Norsk Standard 9415 om tekniske krav til flytande akvakulturanlegg blir kontrollerte og f?lgde opp.
Forslaget f?lgjer opp regjeringa sin Strategi for ei milj?messig berekraftig
havbruksn?ring, der eit av tiltaka er ? skjerpe regelverket for tekniske krav og standardar.
Den nye forskrifta byggjer p? den tidlegare gjeldande forskrifta, men den inneheld ?g nokre nye element. Tidligare var einskilde delar av anlegga, som fl?tar og fort?ying, ikkje omfatta av krava i forskrifta. Dette er no retta opp, og det er mellom anna innf?rt krav til produktsertifisering av fort?yingskomponentar og krav om ei fort?yingsanalyse for ? sikre at fort?yinga er rett dimensjonert og lagt ut. Fort?yinga skal inspiserast etter utlegg. Det vert og stilt krav om anleggssertifikat for alle anlegg. Anleggsertifikatet skal sikre at anlegget som heilhet held forskriftas krav og ikkje berre dei einskilde komponenta.
Det er og innf?rt strengare krav om uavhengigheita til organ som skal sertifisere og inspisere anlegga.
Forskrifta tek til ? verke fr? 1. januar 2012.
Kontaktperson: Avdelingsdirekt?r Yngve Torgersen tlf 901 43 951
———————————————————————————————-
Fakta om fastsettelsen av NYTEK-forskrift
Den nye NYTEK-forskriften skal tre i kraft 1. januar 2012. Form?let med forskriften er ? bidra til ? forebygge r?mming. NYTEK-regelverket skal sikre at tekniske krav som er nedfelt i NS 9415:2009 blir kontrollert og fulgt opp. Forslaget bygger p? det eksisterende regelverket, men det inneholder ogs? noen nye elementer. Erfaringene med det gjeldende regelverket har v?rt sentralt ved utformingen av det nye regelverket.
Generelt
For en del av bestemmelsene i forskriften, som krever investeringer og planlegging, er det lagt opp til en overgangsperiode p? ett ?r fra forskriftens ikrafttredelsesdato (1.1.2013). Gjennom dagens forskrift er n?ringen allerede kjent med at dugelighetsbevis skal fases ut fra 2012, i tillegg til at nye hovedkomponenter skal v?re produktsertifisert. Det er likevel nytt at ogs? fort?yninger skal v?re produktsertifisert.
For ? sikre at det er tilstrekkelig med akkrediteringskompetanse, og mulig ? skaffe sertifisert utstyr, er derfor en frist p? ett ?r rimelig. Forslaget begrenser de akkrediterte organers spillerom, ved at n?dvendige betingelser for ? sertifisere spesifiseres i forskriften. Hvilke krav og betingelser som gjelder, klargj?res i forskriften. Dette sikrer uavhengighet mellom akt?rene og ?ker forutberegnligheten for n?ringen. For ? sikre innovasjon, er det likevel ?pnet for at utstyr som ikke lar seg sertifisere etter NS 9415:2009, men som har samme sikkerhetsniv?, kan produktsertifiseres.
Oversikt over de viktigste endringene i forskriften
Fl?te omfattes av forskriften dersom den har en slik n?rhet eller forbindelse med anlegget at teknisk svikt eller havari kan f?re til r?mming.
Det innf?res krav til produktsertifisering av fort?yning, mot kun et krav om at leverand?r av fort?yningskomponenter er sertifisert i gjeldende forskrift. Det vil fortsatt v?re mulighet til ? bruke fl?ter og flytekrager som var tatt i bruk f?r 2004 selv om disse ikke er produktsertifisert. Betingelsen er imidlertid at det utstedes et hovedkomponentbevis av akkreditert organ, og at komponentene brukes i et anlegg med anleggssertifikat.
Det stilles krav om anleggssertifikat for alle nye flytende anlegg, og etter en overgangsperiode, ogs? for eksisterende anlegg. Anleggssertifikatet er i praksis en oppgradering av dagens dugelighetsbevis, og skal utstedes etter inspeksjon p? lokaliteten.
Det innf?res et nytt krav om lokalitetsanalyse og fort?yningsanalyse f?r anlegget settes ut, og som m? v?re foretatt av et akkreditert organ. Etter dagens forskrift stilles det ikke krav til kompetansen til den som foretar lokalitetsanalysen, og det er ikke krav om en fort?yningsanalyse. Disse analysene er av vesentlig betydning for videre arbeid p? lokaliteten. Bedre analyser vil ?ke sikkerheten.
Reparasjon av not m? skje av sertifisert verksted for ? sikre at notas kvalitet ikke forringes ved reparasjon i forhold til det som ble lagt til grunn ved utstedelse av produktsertifikat.
Leverand?rer skal ha system for ? sikre sporbarhet og avviksh?ndtering. N?r leverand?ren har eller burde ha kunnskap om avvik skal leverand?rer iverksette tiltak, herunder varsle mottakere av produktet og Fiskeridirektoratet.
Det stilles strengere krav til inspeksjonsorganenes uavhengighet. Det stilles krav om uavhengighet type A, som er en uavhengig tredjepart.
0000

Similar Posts