Internasjonalt

?pen dag i UDI

Samferdselsdepartementet tar sikte p? ? etablere en ny klageordning for jernbanepassasjerer og har n? sendt utkast til forskrift om en felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer p? h?ring.

? Det er gledelig at jernbanepassasjerer n? f?r same klagerett som flypassasjerer, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Mens flypassasjerer har kunnet rette sine klager til egen nemnd – Flyklagenemnda, har togpassasjerer fram til n? ikke hatt samme mulighet.

I 2010 fastsatte imidlertid Samferdselsdepartementet forskrifter om gjennomf?ring om EU-forordning om jernbanepassasjerrettigheter. I den forbindelse ble passasjerklager etter forordningen lagt til Statens jernbanetilsyn som en midlertidig ordning.

Samferdselsdepartementet har p? h?ring et utkast til forskrift som utvider Flyklagenemnda til ogs? ? omfatte jernbanepassasjerklager. Den nye nemnda overtar da behandlingen av klager som i dag er lagt til Statens jernbanetilsyn.

I utkastet til forskrift foresl?s det at nemndas mandat ikke bare gjelder EUs jernbanepassasjerrettighetsforordning, men ogs? passasjerrettigheter generelt, slik ordningen er p? luftfartsomr?det.

Den nye ordningen med felles klagenemnd for fly- og togpassasjerer gj?r det n?dvendig med visse endringer i jernbaneloven. Et eget h?ringsnotat om disse endringene ble sendt ut samtidig med utkastet til forskriften om den nye nemden.

H?ringsfrist er satt til 8. juli 2011. Departementet tar deretter sikte p? ? legge fram et forslag til lovendring for Stortinget f?r ordningen kan tre i kraft.

For flere opplysninger ? se:
? H?ring ? utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)0000

Similar Posts