Partier

?pent brev: Fjern moms p? frukt og gr?nt!

– I samband med den finske statsminister Mari Kiviniemi sitt bes?k i Oslo 3. mars vil eg nytte h?vet til ? diskutere med henne revisjonen av regelverket for regional statsst?tte, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Dette regelverket er ein del av E?S-avtala og det nye regelverket skal gjelde med verknad fr? 1.1.2014 og i 7 ?r framover. Arbeidet med revisjonen startar opp allereie neste veke d? Kommisjonen har innkalla EU-landa og E?S/EFTA-landa til eit f?rste m?te for ? dra i gang diskusjonen.
-Ogs? for Finland er regionalpolitikken viktig. I mine samtalar med den finske statsministeren vil eg difor ta initiativ til at vi, i samarbeid ogs? med Sverige, kan st? saman for ? sikre felles regionalpolitiske interesser, seier statsr?d Navarsete.
Regelverket er i dag utforma slik at det er mogleg ? gje statsst?tte til bedrifter i omr?de med ?l?g befolkningstetthet?. Dette gjeld b?de investeringsst?tte til bedrifter som ynskjer ? etablere seg i distrikta, men ogs? redusert arbeidsgjevaravgift for eksisterande n?ringsliv i omr?de med nedgang i folketalet.
– Kriteriet l?g befolkningstetthet var noko som Finland, Sverige og Noreg fekk aksept for under forhandlingane om medlemskap i 1994, basert p? dei tre landa sin spesifikke geografi, perifere plassering og befolkningsstruktur. Dette kriteriet er avgjerande for at Noreg skal kunne f?re ein regionalpolitikk som medverkar til ? sikre busetjing og gode levek?r i alle delar av landet, seier statsr?d Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts