Kulturpolitikk

?pning av kullgruve i Lunckefjell

N?rings- og handelsminister Trond Giske, leder av Longyearbyen lokalstyre Kristin Christoffersen, statssekret?r i Milj?verndepartementet Heidi S?rensen og statsr?d p? Statsministerens kontor Eirik Schj?tt-Pedersen (Anne Cecilie Lund/NHD)

N?rings- og handelsminister Trond Giske har i dag meddelt styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani at departementet gir klarsignal for ?pning av kullgruve Lunckefjell. Samtidig har Milj?verndepartementet gitt godkjennelse etter svalbardmilj?loven.
– Dette er et spennende prosjekt forretningsmessig. Det vil bidra til ? sikre sysselsetting p? Svalbard i god tid fremover. Jeg er glad p? vegne av Store Norske og hele Svalbard-samfunnet, sier Giske.
N?rings- og handelsdepartementet har besluttet ikke ? motsette seg selskapets planer for kulldrift p? Svalbard fram til 2023, herunder drift ved Lunckefjell. Dette er basert p? forretningsmessige vurderinger. Det er imidlertid ogs? lagt vekt p? at Longyearbyen skal videref?res som et familiesamfunn av h?y kvalitet. Kulldriften er fremdeles en av de viktigste b?rebjelkene for ? opprettholde dette.
– Regjeringen og Stortinget har bestemt at Svalbard skal v?re et av verdens best forvaltede villmarksomr?der. N?r Milj?verndepartementet har godkjent en ny kullgruve, ved Lunckefjell, har det v?rt avgj?rende at gruveprosjektet skal gjennomf?res slik at omr?det kan tilbakef?res og villmarkspreget restaureres ved endt drift, sier statssekret?r i Milj?verndepartementet Heidi S?rensen.
For ? ivareta dette stilles det strenge vilk?r, som at det m? utarbeides en plan for forebygging av natur- og terrengskader f?r anleggsarbeidet kan starte. Videre er det detaljerte krav til restaureringen. Det kreves ogs? finansielle garantier for at oppryddingen skal kunne gjennomf?res.
Milj?verndepartementet legger vekt p? den korte driftsperioden knyttet til ressursene i Lunckefjell, som er ansl?tt fra 2014 til 2018, og at den p?f?lgende restaureringen bidrar til ? gi p?virkningen av naturmilj?et en midlertidig karakter. If?lge tidsplanen vil omr?det v?re tilbakef?rt og alle inngrep gjenopprettet i 2019, slik at langvarig tap av villmarksnatur p? Svalbard unng?s. Videre skal gruvedriften skje i forlengelsen av et omr?de som allerede er p?virket av gruvevirksomhet.
Prosjektet er i utgangspunktet en sak for selskapets styre. Det representerer imidlertid en stor investering forbundet med risiko, som er avgj?rende for selskapets egenkapitalsituasjon og utbyttekapasitet. Dette er sentrale eiersp?rsm?l og prosjektet er derfor forelagt N?rings- og handelsdepartementet som st?rste eier. Departementet har vurdert prosjektet ved hjelp av en ekstern r?dgiver.
Sak vil bli lagt frem for Stortinget i form av en proposisjon p? ny?ret. Det vil deretter, og trolig i l?pet av v?ren, bli avholdt en ekstraordin?r generalforsamling i selskapet.

Pressekontakter
For N?rings- og handelsdepartementet: Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, mobil 996 21 213, epost
For Milj?verndepartementet: Kommunikasjonsr?dgiver Gard Nybro-Nielsen, mobil 952 44 674, epost 0000

Similar Posts