Internasjonalt

Aqua Nor 2011 ?pnet

– Regjeringa sin visjon er at Norge skal bli verdens fremste sj?matnasjon. For havbruksn?ringa vil det si at vi skal ligge i front n?r det gjelder forskning og b?rekraftig utvikling. Jeg er ogs? opptatt av at vi skal ligge i front n?r det gjelder ? skape verdier av det vi produserer, ? skape spennende produkter, utvikle nye markeder, skape interessante sj?matarbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sin innledning under verdiskapningsseminaret ?Ei merd av muligheter? p? Aqua Nor i dag.
– Jeg er overbevisst om at n?ringen har et stort vekstpotensial, ogs? n?r det gjelder ? ?ke verdien p? den fisken vi allerede produserer. Jeg vil gjerne utvikle rammevilk?r som st?tter opp under dette, sa Berg-Hansen.
Under seminaret ble det presentert to utredninger som har tatt for seg ulike sider av verdiskapningspotensialet i norsk havbruksn?ring. Den ene er gjennomf?rt av Sintef fiskeri og havbruk sammen med Kontali analyse og har tittelen ?Potensial for ?kt verdiskaping i lakse- og ?rretoppdrettsn?ringen?. Ulf Winther fra SINTEF Fiskeri og havbruk presenterte utredningen som har hatt som form?l ? identifisere og vurdere potensialet for ?kt verdiskaping i ulike deler av verdikjeden for laks og ?rret.

Den andre utredningen er gjennomf?rt av Universitetet i Stavanger, og er et ledd i det st?rre prosjektet Et kunnskapsbasert Norge. Utgangspunktet for utredningen, som ble presentert av Ragnar Tveter?s fra Universitet i Stavanger, har v?rt ? unders?ke om den norske sj?matn?ringen kan sies ? v?re et globalt kunnskapsnav.
I tillegg til presentasjonene av de to utredningene holdt Yngve Myhre, daglig leder i SalMar og Tore Sandvik, fylkesordf?rer i S?r-Tr?ndelag innledninger f?r det ble ?pnet for debatt.
Dette seminaret er ogs? et ledd i arbeidet med f? innspill og meningsutvekslinger som kan inng? i arbeidet med en ny stortingsmelding om Norge som verdens fremste sj?matnasjon.
Last ned rapporten En kunnskapsbasert fiskeri og havbruksn?ring (pdf-format)
Last ned rapporten Potensial for ?kt verdiskaping i lakse- og ?rretoppdrettsn?ringen (pdf-format)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy