Diplomati

Arbeiderpartiet st?tter obligatoriske adopsjonskurs

Arbeiderpartiet g?r inn for ? gj?re adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, s? etter valget kan forslaget bli stoppet.
Det er derfor usikkert om regjeringen f?r vedtatt sitt forslag til lovendring som kan gj?re adopsjonsforberedende kurs obligatoriske for f?rstegangss?kere. Verken H?yre eller Fremskrittspartiet gir st?tte til dette, og Venstre gir ikke et klart svar.
I tillegg til Arbeiderpartiet st?tter ogs? Kristelig Folkeparti, Milj?partiet og R?dt lovforslaget. Sosialistisk Venstreparti st?tter det med litt forbehold, og Senterpartiet sier de ikke har tatt stilling til sp?rsm?let. Dette er noe spesielt siden de to siste partiene st?ttet forslaget i regjeringen.
Kurs
Til n? har adopsjonsforberedende kurs v?rt frivillige, men stadig flere samarbeidsland krever at kommende adoptivforeldre har g?tt slike kurs. I juni fremmet regjeringen et lovforslag der departementet gis adgang til ? gj?re kursene obligatoriske. Lovforslaget er enn? ikke behandlet i Stortinget.
Fram til 2006 holdt Adopsjonsforum slike kurs selv, men dette ble da overtatt av staten. Det har i perioder v?rt et problem ? sikre nok kurs til alle som ?nsker ? adoptere. Alle kurs som er blitt annonsert i 2012 er blitt fulltegnet f? timer eller dager etter at de er annonsert. Adopsjonsforeningene frykter at mangelfullt kurstilbud skal bli en ny flaskehals som forsinker familier som ?nsker ? adoptere.
5. juli 2013 sendte InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum ut f?lgende sp?rsm?l til stortingspartiene og partier som kan f? stortingsmandater:
Vil deres parti st?tte at offentlige adopsjonsforberedende kurs blir obligatoriske for alle familier som vil adoptere for f?rste gang, og sikre at det gis tilstrekkelige ressurser til ? dekke behovet for kurs?
Her kan du lese uttalelsene fra hvert enkelt parti:
Arbeiderpartiet: ?Vi har g?tt inn for at disse kursene skal v?re obligatoriske, noe som ble vedtatt i Stortinget f?r sommeren. Vi vil komme tilbake i det enkelte budsjett n?r det gjelder bevilgninger til tiltaket.?
Fremskrittspartiet: ?FrP mener det er kjempeviktig at foreldre er godt forberedt p? hva som venter dem etter en adopsjon, men hvordan denne kunnskapen skal tilegnes er ikke noe vi ?nsker ?
detaljstyre. Vi har derfor ikke g?tt inn for ? gj?re disse kursene obligatoriske.?
H?yre: ?H?yre vil vurdere om flere akt?rer kan gjennomf?re disse kursene for ? f? ned k?ene, og ser ikke hvorfor det offentlige beh?ver ? v?re de eneste som tilbyr adopsjonsforberedende kurs.?
Kristelig Folkeparti: ?Ja.?
Senterpartiet: ?Senterpartiet har ikke tatt stilling til om det b?r innf?res obligatoriske kurs for familier som vil adoptere f?rste gang.?
Sosialistisk Venstreparti: ?Forel?pig har vi valgt ? la de adopsjonsforberedende kursene v?re frivillige. Samtidig ser vi at det er en rekke land som forutsetter at vordende adoptivforeldre har gjennomg?tt en form for kursing eller sertifisering f?r de godtas som s?kere. Vi f?lger derfor
utviklingen p? dette omr?det. I lovproposisjonen som ble fremmet n? i juni, men som enn? ikke er behandlet av Stortinget, er det foresl?tt at departementet i forskrift kan fastsette n?rmere krav til adopsjonss?kerne, og der er adopsjonsforberedende kurs et av momentene som er nevnt. SV er for at vordende adoptivforeldre sikres kurs.?
Venstre: ?Venstre vil f?rst og fremst prioritere ? tilby alle som vil delta et godt
adopsjonsforberedende kurs.?
Milj?partiet De Gr?nne: ?Ja. Det er viktig med oppf?lging av adopsjonsforeldre, og obligatoriske kurs er en sikkerhet for barnets ve og vel. Forebyggende arbeid i barns oppvekst er viktig for De
Gr?nne.?
R?dt: ?Ja.?
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon. 03200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy