Internasjonalt

Avtale med FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter

Europar?dets verkt?y mot korrupsjon, GRECO (Group of States against Corruption), er godt forn?yd med norske myndigheters arbeid mot korrupsjon. I en rapport konstaterer gruppen at Norge har tatt initiativ til betydelige reformer som vil kunne innfri samtlige av GRECOs anbefalinger (rekommandasjoner) i l?pet av de kommende 18 m?neder.
– Vi har tatt rapporten og forslagene fra GRECO p? alvor. Jeg er glad for at vi n? f?r positive tilbakemeldinger p? at GRECO er forn?yd med jobben som gj?res her i Norge. Vi er enn? ikke helt i m?l, men med det arbeidet vi har satt i gang vil komme i m?l innen fristen som GRECO har satt, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
Anbefalingene dreier seg om ? styrke regelverket b?de i forbindelse med kriminalisering av korrupsjon og n?r det gjelder innsyn i partifinansiering. Norge har allerede gjennomf?rt fire av rekommandasjonene, mens de andre fire delvis er gjennomf?rt. Det dreier seg om forslag om endringer i partiloven, som blant annet vil ?pne for bedre kontroll av partienes ?konomi og mer fleksible sanksjoner.
Norsk oversettelse av GRECOs oppf?lgingsrapport om Norge (PDF)0000

Similar Posts