Partier

Avtalen om delelinjen undertegnet

Norge og Russland undertegnet i dag avtalen om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. I n?rv?r av statsminister Jens Stoltenberg og Russlands president Dimitrij Medvedjev, ble avtalen undertegnet i Murmansk av utenriksministrene Jonas Gahr St?re og Sergej Lavrov.
? Undertegningen er en historisk milep?l. Avtalen vil l?se det viktigste utest?ende sp?rsm?let mellom Norge og Russland gjennom flere ti?r. Vi er tilfreds med ? kunne avklare grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet, sier statsminister Jens Stoltenberg.
Avtalen inneb?rer ogs? videref?ring av det omfattende og gode norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Videre regulerer den samarbeid om utnyttelse av mulige grenseoverskridende petroleumsforekomster i disse havomr?dene.
? Avtalen om avgrensningen styrker v?rt naboforhold til Russland og bidrar til forutsigbarhet og stabilitet i omr?det. Den sender et viktig signal til resten av verden om hva slags region Arktis er ? en fredelig region der sp?rsm?l l?ses i samsvar med folkeretten. Den gjenspeiler partenes aktive rolle og ansvar som kyststater for ? sikre stabilitet og styrke samarbeidet i Polhavet, sier Stoltenberg.
Grensedragningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet har reist omfattende og sammensatte avgrensningssp?rsm?l. Arbeidet med ? komme frem til en l?sning har v?rt komplisert og tidkrevende. Den l?sningen partene har blitt enige om ligger innenfor rammen av moderne folkerettslige prinsipper for maritim avgrensning. Partene har under forhandlingene hatt en helhetlig tiln?rming til sp?rsm?let og har dermed i tillegg til linjens gang, hatt omfattende dr?ftelser blant annet om fiskeri- og petroleumsvirksomhet.
Avtalen markerer sluttpunktet p? en lang prosess som har p?g?tt siden 1970. Gjennombruddet ble kunngjort under president Medvedjevs bes?k til Norge 27. april i ?r, da den norske og russiske utenriksminister undertegnet en fellesuttalelse om at de to forhandlingsdelegasjonene hadde oppn?dd tentativ enighet om avgrensingen.
Avtalen skal godkjennes av Stortinget og den russiske dumaen f?r den kan tre i kraft.
Kart med avgrensninslinjen (stort)
Kart med avgrensningslinjen (pdf)
Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske F?derasjon om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet
Les mer p? Utenriksdepartementets kampanjeside om delelinjeavtalen
Undertegnelsesseremonien og den p?f?lgende pressekonferansen med president Medvedjev og statsminister Stoltenberg p? nett-tv
Bilder p? Statsministerens kontors Flickr-side
Pressemeldingen med avtalen p? engelsk:
Treaty on maritime delimitation and cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean signed today
Pressemeldingen med avtalen p? russisk:
???????? ??????? ? ????????????? ??????? ??????????? ? ?????????????? ? ?????????? ???? ? ???????? ????????? ??????
Pressemeldingen p? samisk:
Šiehtadus rádjageassima ja ovttasbarggu birra Barentsábis ja Buollaábis lea vuolláičállojuvvon
0000

Similar Posts