Politikk

Banebrytende bistands- og fredsarbed i ?st Kongo.

– JOIN gj?r et foregangsarbeid i ?st-Kongo gjennom dette prosjektet, sa NUPI-forsker Morten B??s da han sammen med Fafo-forskeren Ingunn Bj?rkhaug presenterte forksningsrapporten som er gjort p? ett av JOINs voldsforebyggende prosjekter.

B??s regnes for ? v?re en av de fremste ekspertene p? DR Kongo her i landet. Han p?peker at dette er en av de mest brutale og langvarige konfliktene som vi kjenner til i dag.
– Det er naturlig at det er kvinnene som f?r mest fokus i hjelpearbeidet ettersom det er dem som hovedsakelig er ofrene. Men det er alt for f? som jobber med grunn?rsakene og fokuserer p? mannen. Derfor er dette prosjektet til JOIN og Norad viktig, mener B??s.
Vil gj?re menn til fredsskapere
Fatherhood-prosjektet startet opp i 2010 med et ?nske om ? bryte den voldspiralen JOIN s? i Nord Kivu – ogs? blant sivile. Carmen del Rosario ble hentet inn for ? starte oppl?ring av et team av menn som skulle drive holdningsendrende arbeid blant menn. Rosario har selv lang erfaring blant annet fra tilsvarende arbeid blant afro-amerikanske menn i Boston omr?det.
Fram til i dag har over tre tusen menn deltatt p? kurs gjennom Fatherhood-prosjektet. Kursene startet f?rst opp i millionbyen Goma der samfunnsledere, religi?se ledere, politi, milit?re ledere og l?rere deltok. Dette ble gjort b?de for ? f? aksept for denne type arbeid blant lederne – og for ? bruke deres nettverk videre i det holdningsskapende arbeidet. Kursene ble i 2012 flyttet ut i distriktene i Masisi, Kitchanga og Rutshuru. Dette er omr?der med stor geriljavirksomhet. Her har lokale ledere, milit?re og politi deltatt p? kurs sammen med lokale sivile menn.
Modige kursledere
Fatherhoodteamet som selv er kongolesiske menn har utvist stort mot ved ? bevege seg ut i omr?dene der geriljagrupper terroriserer sivilbefolkningen. Kun i korte perioder har de v?rt forhindret i ? holde kursene. Dette skjedde v?ren 2013 da kamper mellom M23 og regjeringsh?ren var spesielt harde i omr?det nord for Goma. Teamet snudde da aktiviteten inn mot mennene som var flyktet til de store leirene rundt Goma. Flere hundre menn fra flyktningeleirene deltok p? disse kursene.
Gjennom 16 heldagssamlinger over ?tte uker g?r mennene igjennom flere temaer omkring sine roller som menn, ektemenn og fedre. Ved ? konfrontere mennene med sin egen oppvekst og opplevelsen av egen far ser de at bruk av vold i egen familie er handlingsm?nstre de har arvet. Gjennom dette blir de bevisste p? at de selv er de eneste som kan gi sine egne barn gode opplevelse av sin far. Mennene f?r oppl?ring i hvordan ta vare p? egen helse – og sin families helse. De utfordres til ? tenke p? hvordan de verdsetter sine d?tre i forhold til sine s?nner.
Fafo-forskning p? prosjektet
Fafo ?nsket ? forske p? temaet menn, maskulinitet og vold i ?st Kongo, og knyttet dette til JOINs Fatherhood-prosjekt. De har gjennom flere feltbes?k fulgt arbeidet til Fatherhood-teamet. Fafo st?r ogs? bak en evalueringsrapport som ble ferdig tidligere i ?r, og som er laget av Liv Elin Torheim. Begge disse rapportene ble presentert p? et miniseminar mandag.
Fafos evaluering av dette arbeidet viser at kursene skaper overraskende store holdningsendringer hos deltagerne. B?de mennene og deres ektefeller forteller om en ny bevissthet omkring bruk av vold b?de innad i famillien og i lokalmilj?et. Flere har tatt en rolle som meglere i sine nabolag. Voldtatte kvinner opplever i stor grad ? bli utst?tt av ektemenn og familie. Gjennom kurset har flere menn n? tatt til ordet for ? vise omsorg og inkludere ofrene i familier og samfunn igjen.
JOINs arbeid i ?st Kongo gjennom sine lokale partnere Hope in Action og Heal Africa er omfattende. Norad og UD har st?ttet organisasjonen gjennom mange ?r og i 2012 ?pnet JOIN blant annet Kyeshero Hospital – et spesialsykehus for kvinner og barn med nesten 300 senger, samt en ny avdeling p? Heal Africa Hospital. Voldtekstmottakene i Goma, Masisi og Kitchanga tar hver uke i mot rundt 40 nye ofre. Kvinner og barn i alle aldre. De med store skader transporteres til Kyeshero Hospital. For ? kunne sikre behandling av ogs? de psykiske skadene kvinnene har f?tt blir feltarbeiderne kurset av traumespesialister fra Modum Bad.
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no51800

Similar Posts