Internasjonalt

Bedre hjelp til mennesker med demens

Interreg-prosjekt set spor etter seg mellom anna i form av nye tenestetilbod og endra arbeidsm?tar i fylkeskommunane. Dette er ein av konklusjonane i ein fersk rapport fr? International Research Institute of Stavanger (IRIS).
Interreg er eit europeisk samarbeidsprogram for ? fremje regional utvikling gjennom samarbeid p? tvers av landegrenser. IRIS har det siste ?ret, p? oppdrag fr? Kommunal- og regionaldepartementet studert kva Interreg-prosjekta har ? seie for regionalt utviklingsarbeid i fylkeskommunane.
– Funna i rapporten vekkjer tillit til det gode arbeidet som fylkeskommunane gjer gjennom internasjonalt samarbeid seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Interreg-programma har vore ein del av det regionale utviklingsarbeidet sidan 1996.
– Programma har gitt nye impulsar til norsk regionalpolitikk med omsyn til arbeidsm?tar, samarbeid, partnarskap og langsiktig tenking. Det omfattande engasjementet og den faglige interessa har auka vesentleg sidan oppstarten, seier kommunal- og regionalministeren.
IRIS sin studie syner mellom anna at deltakinga i Interreg-prosjekt har medverka til ? utvikle nye tiltak for ? fremje n?ringsutvikling, gjennom til d?mes Sogn og Fjordane si satsing p? marine n?ringar. Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar, er eit d?me p? denne satsinga. Dette er eit samarbeid mellom dei fire vestlandsfylka der m?let er ? kommersialisere nye oppdrettsartar. Vidare finst det d?me p? at fylkeskommunen gjennom Interreg-prosjekt har medverka til utvikling av tenestetilbod innan oppg?ver som ikkje er lovp?lagte, som til d?mes Hedmark si medverking til utvikling og oppretthalding av eit svensk-norsk masterprogram ved h?gskulen i Hedmark.
Elles finn ein i rapporten d?me p? prosjekt som har medverka til oppretting av nye grensekryssende bussruter (Bod?-Arvidsjaur-Haparanda-Torne?-Rovaniemi-Murmansk), prosjekt som har p?verka fylkeskommunen sitt arbeid med kollektivtransport (planer om Bybane Stavagner ?Sandnes) og oppretting av eit bokbusstilbod i dei s?rsamiske delane av Nord-Tr?ndelag, S?r-Tr?ndelag og Hedmark.
– D?ma viser at Interreg-prosjekt har f?rt til eit bredt spekter av resultat, og at programma st?tter opp om ulike delar av arbeidet med regional utvikling.
– Eg les rapporten som at Interreg gir h?ve til ? vidareutvikle dei oppg?vene fylkeskommunane har, og at prosjekta gir resultat som varar utover prosjektperioden. Eg vonar at me ogs? framover kan sj? slike gode resultat av samarbeidet avsluttar Liv Signe Navarsete.
Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
Rapport fr? International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts