Internasjonalt

Bedre unders?kelser av sj?ulykker

Ris?r N?ringshage f?r tilbod om ? delta i det nye n?ringshageprogrammet fr? 1. juli 2011. Dette har Aust-Agder fylkeskommune og SIVA bestemt.
– N?ringshageprogrammet er viktig fordi vi har tru p? at samlokalising av sm? bedrifter i eit tverrfagleg milj? kan stimulere til kreativitet og p?gangsmot. Evalueringar har synt at dette er utviklande for dei etablerte bedriftene, men vi har ogs? sett mange eksempel p? at det ut av slike milj? veks nye idear og nye bedrifter, seier statssekret?r Hege Solbakken.
Ris?r N?ringshage er ein regional utviklingsakt?r med eit breidt nedslagsfelt s? vel tematisk som geografisk. N?ringshagen har i dag 18 bedrifter med totalt 21 personar. Ris?r N?ringshage har som hovudm?l ? vere eit viktig verkt?y for ? utvikle kompetanse, innovasjon og nyskaping for bedriftene i regionen.
Hovudm?l for det nye programmet skal vere auka verdiskaping, og det blir lagt vekt p? nyskaping og innovasjon. Samlokalisering av sm? bedrifter i eit tverrfagleg milj? skaper auka verdiskaping, meirverdi, konkurransekraft og innovasjonar. N?ringshagane bidreg til ? trekkje til seg og rekruttere dyktige medarbeidarar til n?ringslivet i regionen.
– Eg er sv?rt n?gd med at det nye programmet no er kome i gang og ser positivt p? det tette samarbeidet mellom fylkeskommunane og SIVA i gjennomf?ringa av programmet, seier statssekret?ren.
Kommunal- og regionaldepartementet har auka rammene for n?ringshageprogrammet fr? 20 millionar kroner i 2010 til 35 millionar kroner i 2011.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

0000

Similar Posts