Internasjonalt

– Betydelige omstilling gjennom flere ?r

? Med handlingsplanen ?I tjeneste for Norge? gj?r regjeringen et historisk krafttak for ? styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av v?re veteraner, sier forsvarsminister Grete Faremo.
?I tjeneste for Norge? omfatter personell som tjenestegj?r i internasjonale operasjoner. For utenrikstjenesten og justissektoren inkluderer det ogs? personell som tjenestegj?r i utlandet p? vegne av den norske stat.

Utenriksminister Jonas Gahr St?re, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen, forsvarsminister Grete Faremo, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, justisminister Knut Storberget, arbeidsminister Hanne Bjurstr?m. – Foto: Anton Ligaarden, Forsvarets mediesenter
Handlingsplanen inneholder 126 tiltak, hvor forsvarssektoren st?r for 80 av dem. Tiltakene er konkrete og med tidsangivelse. Planen er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, underlagte etater og veteran- og arbeidstakerorganisasjoner.
Ivaretakelse og anerkjennelse av personellet er n? er satt i et helhetlig system. Forsvarets tiltak i handlingsplanen har en klar dreining mot forebyggende arbeid og tidlig oppf?lging. M?lsettingen er at tiltakene skal begrense antall skadede, samt at de som blir skadet blir fulgt opp p? en best mulig m?te.
Levek?rsunders?kelse
Regjeringen vil gjennomf?re en levek?rsunders?kelse for ? f? ?kt innsikt i personellets helse- og livssituasjon. Unders?kelsen vil kunne gi viktig informasjon og kunnskap for ? videreutvikle tiltakene i handlingsplanen.
Én d?r inn
Et sentralt tiltak er at Forsvaret skal etablere et enhetlig, effektivt og kompetent apparat til ? ta seg av b?de veteraner i tjeneste og veteraner som ikke er ansatt i Forsvaret.
? Veteraner som trenger hjelp skal kun forholde seg til ett kontaktpunkt, uavhengig av n?r de tjenestegjorde og hva de trenger hjelp til. Det er Forsvarets ansvar ? hjelpe dem videre. Skadede soldater skal slippe ? m?te et statlig byr?krati som motpart, sier Faremo.
Ett?rsprogrammet
Forsvarets nye program for den ett?rige oppf?lgingsplikten skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppf?lging etter hjemkomst til alle veteraner. Programmet skal forebygge, kartlegge og avdekke skader i tillegg til ? avklare behov for st?tte til ? komme tilbake til arbeidslivet. Et av de mange konkrete tiltakene i dette programmet er at alle enheter skal delta i s?kalt ?mellomlanding?. Dette skal bidra til ? bearbeide inntrykk f?r ankomst til Norge slik at soldatene f?r tid til ? omstille seg fra en krigssituasjon til et Norge i dyp fred.
Styrket samarbeid i det offentlige
Veteraner som trenger det skal f? faglig god oppf?lging av personell med riktig kompetanse som kan im?tekomme den enkeltes behov. Et viktig tiltak i den sammenheng er ?Pilotprosjekt ?sterdalen?, som skal finne fram til modeller som sikrer god og koordinert oppf?lging av den enkelte veteran. Det forutsetter at alle som yter tjenester har kunnskap om de s?rlige problemer dette personellet og deres n?rmeste kan oppleve. Prosjektet omfatter Elverum og ?mot kommuner, men modellene som finnes skal kunne anvendes over hele landet. Forsvaret, NAV, helsevesenet og Bufetat deltar ogs? i prosjektet.
?I tjeneste for Norge? f?lger opp ambisjonene i Stortingsmelding nr. 34 (2008-2009) ?Fra vernepliktig til veteran? om ytterligere ? styrke og ivareta dette personellet og deres n?rmeste.
Mange av tiltakene er utviklet i et godt samarbeid med personell- og veteranorganisasjonene.
Tiltakene omfatter eksempelvis:
– Flere tiltak for bedre kompetanseoverf?ring med tanke p? veteraners situasjon og s?rskilte sykdommer
– Tiltak som sikrer enda bedre forberedelse f?r utsendelse
– Tiltak som utvikler samarbeidet med veteranorganisasjonene ? s?rlig i forhold til lokale tilbud til veteraner
– Tiltak som sikrer bedre oppf?lging av skadede og p?r?rende til alvorlig skadede og falne
– Tiltak som gir tilbud for bedre ivaretakelse av familien til soldatene
Les handlingsplanen her (pdf, 7 Mb.).
Les om endring i kompensasjonsordningen for veteraner her.0000

Similar Posts