Politikk

Bondelaget ?nsker ny tomtefesteavgift med balanse mellom partene

15-10-2013 15:31 Norges Bondelag Bondelaget ?nsker ny tomtefesteavgift med balanse mellom partene.

Tomtefesteutvalgets forslag til endringer i tomtefesteloven er klar.
Regjeringen oppnevnte den 15.2. 2013 et lovutvalg som skal foresl? endringer i tomtefesteloven. Utvalget leverte sin innstilling 15. oktober 2013.
Bakgrunnen er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 i den s?kalte tomtefestesaken (Lindheim og andre mot Norge).
Tomtefestelovens §33 innebar etter endringene i 2004, at ved utl?p av en festeavtale, fikk fester rett til ? forlenge avtalen p? uendrede vilk?r. Det ble ikke tatt hensyn til tomtens n?v?rende eller framtidige verdi. Grunneiere hadde s?ledes ikke anledning til ? fastsette ny avgift.
Foresl?r flere l?sninger
EMD kom frem til at dette var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) f?rste tilleggsprotokoll artikkel 1. Dette var et uberettiget inngrep i eiendomsretten ut fra prinsippet om ?fair balance? mellom partene.
Utvalget utarbeidet ulike modeller for ? fastsette en ny festeavgift ved utl?p av festekontrakten. Ytterligere justering av tomtefesteloven har ikke v?rt en del av utvalgets mandat.
To medlemmer (Fykse og Lilleholt) anbefaler engangsl?ftmodellen, mens to andre (Bergem og Solheim) anbefaler kombinasjonsmodellen.
Sissel Fykse er advokat og jobber i Norges Bondelag.
Heving av avgift med maksgrense
Engangsl?ftmodellen er basert p? reguleringsklausulen i tomtefesteloven §15, 2. ledd. Modellen inneb?rer at ved utl?pet av kontrakten kan bortfester fastsette ny festeavgift til viss prosent av r?tomtverdien. Modellen har imidlertid et tak p? 9000 i 2002-kroner (ca. 11.000 i 2013-kroner) per ?r.
Detter kan den nye festeavgiften reguleres etter konsumprisindeksen, men med en mulighet for bortfesteren ? kreve ny regulering basert p? tomteverdi n?r det har g?tt minst 30 ?r.
– Taket sl?r inn allerede ved en tomteverdi p? 220.000. Modellen vil derfor v?re et f?lbart inngrep i avtalefriheten for bortfester med tomter over denne verdien. Situasjonen blir imidlertid bedre for bortfestere enn ved tvungen forlengelse med uendrede vilk?r etter gjeldende paragraf 33, sier Fykse.
– Utvalget har jobbet godt og effektivt. Jeg har likevel stor forst?else for at en del grunneiere med verdifulle tomter kan bli skuffet.
– ?nsker en robust regel
Fykse og Lilleholt mener at engangsl?ftmodellen for regulering av vilk?rene ved tvungen forlengelse gir god sammenheng med reglene i tomtefestelovens § 15.
Tomtefesteloven har v?rt endret mange ganger siden 1996, og har spesielt mellom 1996 og 2004 v?rt gjenstand for opphetet politisk debatt. Fykse og Lilleholt mener at engangsl?ftmodellen gjenspeiler det politiske kompromisset som ble oppn?dd.
– I utgangspunktet kunne taket ha v?rt h?yere, men jeg ?nsket ? bidra til en robust regel som ivaretar hensynet til begge parter, sier Fykse.
– B?r vurderes hyppigere
Norges Bondelag legger til grunn at lovutvalgets forslag til maksimum ?rlig festeavgift er basert p? de minimumsvilk?r som f?lger av EMK 1-1.
– Norges Bondelag mener dessuten at regulering etter tomteverdien b?r skje hvert 20. ?r i stedet for hvert 30. ?r for ? oppn? en bedre balanse over tid mellom partene, sier Ole Jacob Helmen, juridisk fagsjef i Norges Bondelag.
Kontaktperson:
Ole Jacob Helmen
Juridisk fagsjef i Norges Bondelag
tlf: 22054587
mob: 95832433
Om tomtefesteutvalget:
Lovutvalget har v?rt ledet av K?re Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo. Grunneiersiden har v?rt representert ved advokat Sissel Fykse, Norges Bondelag.
? Utvalget skal foresl? endringer i vilk?rene for ? kreve forlenget feste ? og gjennomg? hvilke endringer som er n?dvendig av hensyn til folkerettslige forpliktelser.
? Sp?rsm?l om bortfesters adgang til ? kreve nye vilk?r for feste og tilbakevirkning, skal vurderes bredt.
? Forlengelsesretten er ikke en del av utvalgets mandat. Festere skal fortsatt kunne kreve festet forlenget inntil hun/han selv sier opp eller tomten blir innl?st.
? Utvalget skal sikre de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for tomtefesteloven, bortfesters eiendomsrett og finne frem til regler som balanserer partenes interesser.
Utvalget bestod av:
Professor K?re Lilleholt, Oslo, leder
– F?rsteamanuensis Stig Harald Solheim, Troms?
– Advokat John Egil Bergem, Orkanger
– Leder i Tomtefesterforbundet og representant for festerne, Grethe Gjertsen,
Kongsvinger
– Advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne, Sissel Fykse,
L?renskog
– Advokatfullmektig Gjermund Aasbrenn har v?rt utvalgets sekret?r.

A to już wiesz?  Fredsprisutstillingen 2013: Combating Chemical Weapons

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy