Diplomati

Bondelaget st?tter innskrenkninger i odelsretten

Regjeringen ?nsker at bare n?rmeste familie skal ha odelsrett til norske g?rder. Bondelaget mener dette kan v?re bra for landbruket, men det er med forbehold om at endringene ikke er i strid med Grunnloven.

Styret i Norges Bondelag vedtok i forrige uke ? gi sin st?tte til forslaget fra Landbruks-
matdepartementet om endringer i odelsloven. Styret krever likevel en grundigere utredning og begrunnelse for hvorfor dette ikke strider med grunnlovsvernet av odelsretten.
Forslaget fra Landbruksdepartementet inneb?rer at bare barn av tidligere eiere, samt barn
og barnebarn av n?v?rende eier skal ha odelsrett til en landbrukseiendom. Hovedforskjellen fra dagens regelverk er at barnebarna til tidligere eiere vil tape odelsretten n?r g?rden skifter eier.
Tilknytning til g?rden er avgj?rende
Bakgrunnen for at Norges Bondelag st?tter den foresl?tte endringen er i f?rste rekke
behovet for aktiv drift p? en st?rre andel av landbruksarealene. Det kan skje enten ved at eiendommen selges til noen som ?nsker ? starte selvstendig landbruksproduksjon eller ved at den selges som tilleggsjord til bruk i aktiv drift. En bedre utnyttelse av landbruksarealene er viktig for ? kunne ?ke den norske matproduksjonen.
– I tilfeller hvor g?rden ?nskes solgt utenfor odelskretsen, er det viktig at kj?pere som ?nsker ? drive aktiv jordbruksproduksjon prioriteres. Fra tid til annen er det et problem at fjerne slektninger bruker odelsretten for ? benytte landbrukseiendommen til andre form?l. ?rsaken til at odelsl?ser vil
overta uten et ?nske om ? drive landbruk kan v?re rent nostalgiske hensyn som at eiendommen b?r holdes i slekten selv om den ikke drives, men det er mer vanlig at den l?ses for ? nyttes som feriested eller for ? sikre arealet til utbyggingsform?l, sier generalsekret?r i Norges Bondelag Per Skorge.
I dag er det som regel bare eierens barn som vokser opp p? g?rden.
-Vi mener en n?r tilknytning til eiendommen gir et bedre grunnlag for ? ta et valg knyttet til eierskap og drift av landbrukseiendom. Personer som har vokst opp p? en landbrukseiendom i aktiv drift, og velger ? overta bruket, har ofte h?y motivasjon for ? bo der og drive g?rden videre, sier Skorge.
Krever bedre utredning av grunnlovsvernet
Odelsretten er forankret i Grunnlovens § 107, men har i alle fall siden 1000-tallet gitt
norske bondefamilier rettslig vern mot oppkj?p. En forutsetning for ? endre
odelsloven, er at endringen er til samfunnet og landbrukets beste.
Dette handlingsrommet har politikerne benyttet seg av ved flere anledninger. If?lge
Justisdepartementets lovavdeling vil ikke de foresl?tte innskrenkningene bryte
med Grunnloven. Norges Bondelag er ikke like overbevist.
– Disse endringene er p? grensa av det som omfattes av grunnlovsvernet og vi har derfor innhentet en utredning om dette sp?rsm?let, fra professor Thor Falkanger. Konklusjonen til Norges Bondelag st?tter seg p? hans vurdering, nemlig at forslaget m? begrunnes bedre og at forholdet til grunnlovsvernet m? unders?kes n?yere, f?r vi kan gi en uforbeholden st?tte til forslaget, sier generalsekret?ren.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy