Internasjonalt

Bondevik inn i kampen for barns utdanning

? Vi trenger et samfunnsl?ft mot voldtekt. Overfallsvoldtekter er sv?rt alvorlig kriminalitet og skaper frykt og utrygghet. Vi skal straffe strengere, bevise bedre, oppklare mer og gi bedre hjelp og oppf?lging til ofrene, sier justisminister Knut Storberget.
Alle gode krefter m? mobiliseres for ? bekjempe voldtekt ? dette kan ikke l?ses av politiet alene, men er et stort og viktig samfunnsansvar. Det finnes f? enkle l?sninger i kampen mot voldtekt.
? Situasjonen med flere grove voldtekter er uakseptabel. Vi finner oss ikke i at voldtektsmenn med et kvinnesyn fra oldtiden skal skape utrygghet i byene v?re, sier justisminister Knut Storberget.
Politiet har lagt frem sine halv?rstall. Oppklaringsprosenten er h?yere enn p? ti ?r, mens kriminaliteten g?r ned. Antall anmeldelser er de siste ti ?rene redusert med 17 prosent. Tyveri fra bolig har hatt en s?rlig markant nedgang p? n?rmere 40 prosent. Dette viser at det g?r an sl? tilbake kriminalitet.
? Vi m? ta l?rdom av Stavanger, der man gikk fra 23 anmeldte overfallsvoldtekter i 2009 til null i 2010, sier Storberget.
Oslo politidistrikt la nylig frem en strategisk plan for ? forebygge voldtekt, inspirert av Stavanger, basert p? kompetanseutvikling, kunnskapsutvikling, holdningsskapende arbeid og samhandling p? tvers mellom offentlige etater og frivillig sektor.
?
Seks tiltak mot voldtekt
Oppklare mer ? bevise bedre
Vi m? ?ke oppdagelsesrisikoen for voldtektsforbrytelser
? spesialenhet opprettet p? Kripos
? egne team i politidistriktene
? DNA-reform ? flere registrerte straffed?mte i DNA-registeret
? doblet straffeniv? for voldtekt ? ?kt minstestraff
Bedre hjelp og oppf?lging for ofre
Vi m? legge til rette for bedre oppf?lging av overgrepsutsatte:
? bidra til at flere s?ker hjelp og anmelder umiddelbart etter et overgrep
? overgrepsmottak i alle fylker ? sikrer bevis og oppf?lging, og bidrar til at politi og helsevesen m?ter ofre med n?dvendig kunnskap og forst?else
? iverksette tiltak for ? m?te utsatte med s?rskilte behov (for eksempel spr?k, funksjonsnedsettelser e.l)
Bedre samarbeid
Vi m? samarbeide bedre:
? utarbeide lokale handlingsplaner for ? strukturere samarbeidet mellom politiet, kommunen, taxin?ring, utelivsn?ringen
? involvere frivillige organisasjoner/foreninger for ? mobilisere bredt ? s?rlig menn
? holdningsarbeid for ? gi kunnskap om risikosituasjoner og grensetting ? et ansvar for alle som m?ter ungdom og unge voksne
Trygg by
? kriminalitetsforebygging m? inn som et selvstendig hensyn i planprosessen fra 1. juli 2009 (Plan og bygningsloven)
? belysning
? mobilisere menn
? alle m? ?bry? seg
Rus og risiko
Vi m? skape ?kt bevissthet om betydningen av rus:
? Flere ?trygge lysl?yper hjem?
? informere bedre om skadepotensiale
? informere bedre om ?kt s?rbarhet
Bedre kunnskap
Vi m? vite mer ? systematisere kunnskap om:
? hvor det skjer
? n?r det skjer
? hvem som gj?r det
? hvem som utsettes
? hva de utsettes for
Fem erfaringer fra Stavanger
Samarbeid med kommunale etater
Det kommunale engasjementet har v?rt en viktig faktor for ? f? stoppet b?lgen av overfallsvoldtekter i Stavanger. Tiltaket, hvor ogs? mange frivillige organisasjoner engasjerte seg, f?rte til en stemning blant innbyggerne i Stavanger der alle ville bidra til en tryggere by. At dette ble gjennomf?rt flere helger p? rad, var viktig.
Informasjon i innvandrermilj?er
Politiets samarbeid med innvandrerr?det der det ble informert om norske regler og norsk kvinnesyn antas ? ha hatt en god effekt. At informasjonen ble formidlet p? forskjellige spr?k er viktig hvis man ?nsker informasjon tilbake.
Utstrakt bruk av trafikkdata og DNA
Bruken av trafikkdata fra de involvertes mobiltelefon var av avgj?rende betydning rent etterforskningsmessig. Dette gav en god oversikt over det milj?et som var potensielle mistenkte i forbindelse med overfallsvoldtektene. Dette gav oss ogs? muligheten til ? innhente DNA-profiler fra mange. Dette hadde den signaleffekt at n?r politiet dukket opp p? mottakssentrene, visste beboerne hvorfor vi kom. Mange holdt seg derfor borte fra sentrum p? de aktuelle tidspunktene, for ikke ? havne i politiets s?kelys. Samarbeidet med mottakssentrene avdekket en del sviktende rutiner n?r det gjelder mottakssentrenes mulighet/evne til ? ha oversikt over hvor beboere befinner seg, og om de er reist bort for lengre tidsrom og hvor de har reist.
Sivil spaning i sentrum
Den sivile spaningen, der alle potensielle overgripere ble kontaktet og identifisert hadde en god effekt. En gjerningsperson ble p?grepet p? fersk gjerning. En annen person ble kontrollert for identitet. Han ble senere p?grepet i forbindelse med andre forhold hvor han lett kunne identifiseres p? bakgrunn av den spaningen som var gjennomf?rt.
Bruk av media
Den offensive bruken av media og medias engasjement hadde ?penbart en god effekt. Det kom inn mange viktige opplysninger til politiet, og medias fokus p? det arbeidet politiet og kommunen gjorde, f?rte til at lokalbefolkningen engasjerte seg i ? f? en tryggere by.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy