Kulturpolitikk

Bred politisk st?tte til sterkere sentralnett

Stortingets energi- og milj?komité slutter opp om behovet for et vesentlig styrket sentralnett i ?rene fremover. Energi Norge finner mye positivt i komiteens innstilling til nettmeldingen som ble avgitt i g?r. N? er det gjennomf?ringen som blir utfordringen.
Stortingsmeldingen om str?mnettet behandles av Stortinget i neste uke. I innstillingen fra energi- og milj?komiteen heter det blant annet at mange ?r med moderate investeringer har f?rt til et stort behov for ? ?ke kapasiteten og bygge ut nytt nett. Komiteen fremhever nettets betydning for forsyningssikkerhet, verdiskaping og mer klimavennlig energibruk.
Energi Norge har f?lgende kommentarer:
INVESTERINGER:
– Det er positivt at en enstemmig komité uttaler at konsekvensene av ? investere for lite eller for sent i sentralnettet, normalt vil v?re st?rre enn konsekvensene av ? investere for mye. Vi opplever at det n? er sv?rt bred politisk st?tte til Statnetts arbeid for et sterkere nett i Norge, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
UTENLANDSKABLER:
– Vi er glade for at et flertall i komiteen ?nsker en mer offensiv politikk for nye utenlandskabler. Dette er n?dvendig for ? styrke forsyningssikkerheten i t?rr?r, samt for ? utnytte verdien som ligger i den norske vannkraften. Vi forventer n? at dette f?lges opp med mer offensive planer.
KONSESJONSSYSTEMET:
– Det er bra at komiteen deler Energi Norges bekymring for den lange saksbehandlingstiden i nettkonsesjonssaker, og p?peker at dette kan utgj?re en alvorlig barriere for de omfattende utbyggingene det er behov for de neste ?rene. Komiteen peker ogs? p? at et nytt system for konsesjonsbehandling m? f?re til kortere samlet saksbehandlingstid.
REGIONALNETTET:
– Komiteen gir viktige signaler om at eierskapet til regionalnettet skal videref?res som i dag. En samlet komité p?peker det uheldige i at regionalnettet vil kunne bli underlagt reglene for transmisjonsnett i EUs 3. eldirektiv, noe som kan f? alvorlige konsekvenser for regionalt eierskap. Komiteen ber regjeringen arbeide for at regionale kraftselskaper fortsatt skal ha mulighet til ? eie regionalnett. Det er n? avgj?rende at utformingen av regelverket for regionalnettet ikke f?rer til at denne muligheten svekkes.
ELEKTRIFISERING:
– Energi Norge savner en konkretisering av hvordan kraftnettet kan muliggj?re fremtidig overgang fra fossil til fornybar energibruk i petroleums- og transportsektorene. Nett er en forutsetning for elektrifisering, og elektrifisering er en forutsetning for klimakutt, men tiltakene mangler.
Les energi- og milj?komiteens innstilling til nettmeldingen.
Stortinget vil dr?fte og behandle innstillingen tirsdag 15. mai.
Om Energi Norge
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftn?ring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy