Diplomati

Debatt rundt Norges rolle i verden

21-05-2013 07:10 Cappelen Damm Denne uken lanseres debattboken "Norge og det nye verdenskartet". Boken er et viktig og aktuelt bidrag til debatten om Norges rolle i en verden som snur opp ned p? vante forestillinger om Vestens forhold til ?sten, og det rike Nords forhold til det fattige S?r. Seks norske fagmilj? (NUPI, NHH, IFS, FNI, PRIO og CMI) bidrar med tekster og innspill

Denne uken lanseres Utenriksdepartementets debattbok Norge og det nye verdenskartet.
Boken er et viktig bidrag til debatten om Norges rolle i en verden som snur opp ned p? vante forestillinger om Vestens forhold til ?sten, og det rike Nords forhold til det fattige S?r.
Seks norske fagmilj? (NUPI, NHH, IFS, FNI, PRIO og CMI) bidrar med tekster og innspill som tar utgangspunkt i problemstillingen ?Hva slags verdenskart er det vi f?r i fremtiden, og hva blir konsekvensene for Norge og norsk utenrikspolitikk??. De ulike fagmilj?ene skriver om hvordan globale maktskifter f?r f?lger for verdens organisering, ?konomi, sikkerhet, klima, migrasjon og utvikling. Videre lanseres forslag til hva slags utenrikspolitikk Norge b?r f?re n?r verdens tyngdepunkt flytter seg. Utenriksminister Espen Barth Eide har skrevet innledningskapitlet.
-Vi m? fors?ke ? forst? hvordan internasjonale trender vil utvikle seg, og hva de vil bety for Norge, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i bokens innledende kapittel. -De utenrikspolitiske valgene vi treffer i dag vil etter alle solemerker v?re avgj?rende for hvilke muligheter vi har om 20, 30 og 40 ?r. Fortsatt finner vi v?re n?rmeste samarbeidspartnere i b?de ?konomi, politikk og sikkerhet i Europa og Nord-Amerika. E?S-avtalen og de andre avtalene vi har med EU legger fundamentet for v?r n?re ?konomiske tilknytning til v?rt eget kontinent. Det meste av v?r eksport og import g?r fortsatt til og fra EU/E?S. NATO forblir v?rt sikkerhetspolitiske ankerfeste. Det nordiske samarbeidet lever i beste velg?ende. Slik vil det v?re i overskuelig fremtid, og disse relasjonene m? pleies og videreutvikles. Samtidig: vi m? tenke nytt og se utover, og finne de nye arenaer og partnere. Hva vi gj?r n?, vil ?pne noen d?rer og lukke andre. Derfor m? vi tenke langsiktig og strategisk, tross usikkerhet og uforutsigbarhet. Og derfor har vi stilt f?lgende sp?rsm?l til norske politiske og ?konomiske fagmilj?er: ?Hvilke f?lger vil de p?g?ende maktforskyvningene i verden f? for Norge, og hva b?r konsekvensene v?re for norsk utenrikspolitikk??
Med andre ord: er det et helt nytt verdenskart vi ser konturene av? Hva vil v?re Norges plass i et nytt globalt samfunn, og hva kan vi gj?re med det? I denne boka finner du seks ulike innfallsvinkler til maktforskyvningsproblematikken, og mulige veier fremover for norsk politikk. […]
-Det er ikke meningen at denne boka skal gi noen fasit, eller dekke alle omr?der av norsk utenrikspolitikk, skriver Barth Eide videre, men vi m? s?ke ? forst? hvordan Norge utfordres i verden, og vi m? v?ge ? diskutere ?pent hva vi skal gj?re med det. Alle som leser Norge og det nye verdenskartet vil forh?pentligvis f? et enda bedre grunnlag for ? mene noe om hva slags utenrikspolitikk Norge b?r f?re ? i en kraftig endret global virkelighet..”
?smund Weltzien og Odd M?lster er redakt?rer for Norge og det nye verdenskartet.
Boken er avsluttende publikasjon for Utenriksdepartementets Refleksprosjekt, som har hatt til hensikt ? stimulere til et bredt og ?pent ordskifte om v?re utenrikspolitiske veivalg. Siden oppstarten i 2007 har Refleks arrangert n?rmere 100 utenrikspolitiske debattm?ter, og produsert en Stortingsmelding og flere rapporter, b?ker og artikler. 22. mai 2013 arrangerer Utenriksdepartementets Refleksprosjektet sin avslutningskonferanse p? Voksen?sen Kultur- og konferansehotell i Oslo. Konferansens tittel er ?Norge og det nye verdenskartet?.

A to już wiesz?  Norge og Island ? har undertegnet luftfartsavtale med EU og USA

Om bidragene i boken:
Halvard Leira og Ole Jacob Sending p? Norsk Utenrikspolitisk Institutt
(NUPI) hevder at verden regionaliseres og at Norge derfor b?r satse mer p? regionale organisasjoner. Norge vil likevel fortsatt ha sterk interesse av den internasjonale rettsorden som utvikles i de multilaterale organisasjonene. Norge b?r vurdere ? ?bytte tilgang? til regionale organisasjoner, for eksempel adgang til Arktisk r?d i bytte mot adgang til asiatiske organisasjoner.

Paal Sigurd Hilde og Johannes Gullestad R? fra Institutt for forsvarsstudier
(IFS) dr?fter v?rt forhold til USA, NATO og norsk handlingsrom i sikkerhetspolitikken. Et kjernebudskap er at Norge fortsatt m? delta aktivt i NATO-ledede operasjoner og ?velser, og dermed bidra til ? holde alliansen relevant for USA ? i en tid hvor amerikanerne ogs? vender blikket mot ?st.

Marta Bivand Erdal og Rojan Ezzati fra Institutt for fredsforskning
(PRIO) sp?r hvem som er premissleverand?r i utenrikspolitikken n?r Norges egen demografi endrer seg. Norske verdier endrer seg med migrasjon og dermed redefineres ogs? hva som er norske interesser. Diasporaer b?r f? mer ? si for utviklingen av utenrikspolitikken og bli bedre representert i Utenrikstjenesten.

Leiv Lunde og Iselin Stensdal fra Fridtjof Nansens Institutt (FNI) dr?fter hva handlingsrommet blir for Norge som milj?nasjon i fremtiden, og hvordan vi skal sikre v?re naturressurser. De argumenterer for ? sikre politisk synlighet gjennom ? utvikle rollen som ansvarlig forvalter b?de innen oljeutvinning og utvikling av gr?nn energi. R?det er ? bygge allianser med ikke-statlige akt?rer, byer i stedet for land, satse tungt p? forskning og teknologiutvikling, samt mobilisere SPU til ? lage et klimavennlig energifond.

Elling Tj?nneland fra Christian Michelsens Institutt (CMI) mener at vi m? innrette norsk bistand p? steder og omr?der der Norge har et komparativt fortrinn og at det vil ?ke effektiviteten av bistanden. M? vi ha st?rre realisme om hva bistand kan oppn?, og b?r vi kople bistand til utenrikspolitikk i st?rre grad?
Victor Norman fra Norges Handelsh?yskole (NHH) skriver i sin artikkel ?Farvel til Europa?? at Norge b?r satse mindre p? aktivt n?ringsfremme i fjerne markeder, og mer p? ? sikre et velfungerende ?konomisk n?rmilj? i Europa.
1200

A to już wiesz?  Number of refugees from Central African Republic approaches 40,000 mark

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy