Internasjonalt

Debattm?te om Afghanistan

– Eg har sett saman dei nye r?da for Husbanken med folk som har brei r?ynsle fr? lokalt bustadpolitisk arbeid, seier Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Dei nye r?da kjem i staden for dei gamle regionale Husbankstyra som blei avvikla i 2010. R?da blir viktige akt?rar for ? medverke til god samordning av bustadpolitikken mellom stat, kommune og private. Det er Husbanken som gjennomf?rer den statlege bustadpolitikken. Husbanken forvaltar ?konomiske verkemiddel som bust?tte, tilskott og l?n.
– For ? utnytte dei bustadpolitiske verkemidla effektivt, m? Husbanken samarbeide aktivt med kommunar, byggjebransje og andre velferdsakt?rar, difor har eg sett ned eit r?d for kvart av dei seks regionkontora til Husbanken, seier Navarsete.
R?da skal vere bindeledd overfor samfunnet, og s?rskild overfor kommunane. R?da skal dessutan ha eit ?rleg m?te med Kommunal- og regionaldepartementet for ? diskutere bustadpolitiske sp?rsm?l og gje innspel til korleis den sentrale bustadpolitikken kan bli utforma og gjennomf?rt.
Statsr?d Navarsete har oppnemnd f?lgjande til r?da for regionkontora til Husbanken:
Region Hammerfest:
Geir Sagelv, Nordreisa ? leiar
Gunhild Johansen, Troms?
Eva Husby, Hasvik
Kristina Hansen, Nordkapp
Frank Ingil?, Tana
Region Bod?:
Hild Marit Olsen, Bod? ? leiar
Siv Anita Brekke, Fauske
Edmund Dahle, S?mna
Kjell B?rge Freiberg, Hadsel
Johnny Finstad, Vestv?g?y
Region Midt-Norge:
Marit Voll Skrove, Verdal ? leiar
John Ole Aspli, Rindal
Bj?rn T?mmerdal, ?lesund
Sissel Tr?nsdal, Trondheim
Robert Svarva, Levanger
Region vest:
Lisbeth Iversen, Bergen ? leiar
Jenny F?lling, Gaular
Petter Steen, Haugesund
Solveig Malene Borgersen, Sandnes
Odd Kristian Reme, Stavanger
Region s?r:
Tore Opdal Hansen, Drammen ? leiar
Mette Gundersen, Kristiansand,
Thorild Brandsdal, Vennesla
Arne Thomassen, Lillesand
Rolf Erling Andersen, Skien
Region ?st:
Stian Berge R?sland, Oslo ? leiar
Anita Ihle Steen, Ringsaker
Arve Bones, Kongsvinger
Ole Haabet, Kr?ker?y
Eva Kristin Andersen, Fredrikstad
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.1000

Similar Posts