Partier

Den finske statsministeren og statsr?d Navarsete dr?fta regional statsst?tte

Under den finske statsministeren sitt bes?k 3. mars dr?fta Mari Kiviniemi og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete det arbeidet som EU-kommisjonen vil starte opp med allereie i neste veke med revisjon av retningslinene for regional statsst?tte. Dei nye retningslinene vil gjelde fr? 1.1.2014 og 7 ?r framover.
B?de for Noreg og Finland er det avgjerande at regelverket ogs? i framtida vert utforma slik at det gjer rom for ? f?re ein aktiv regionalpolitikk for ? sikre busetjing i alle delar av dei to landa.
Under forhandlingane om medlemskap i 1994 sto Finland, Sverige og Noreg saman om ? f? aksept for eit nytt kriterium i regelverket som tek omsyn til dei nordiske s?rtrekka med l?g befolkningstetthet, perifer plassering og nedgang i folketalet i distrikta. Dette kriteriet,?l?g befolkningstetthet?, er avgjerande for s? vel Finland som Noreg for ? kunne sikre busetjing og levek?r i alle delar av v?re land.
For Noreg er den differensierte arbeidsgjevaravgifta det viktigaste og mest m?lretta verkemiddelet, men ogs? investeringsst?tte til bedrifter som ynskjer ? etablere seg i distrikta og transportst?tte er viktig ? kunne vidaref?re for ? kunne sikre busetjing og n?ringsliv.
I samtalane vart den finske statsministeren og kommunal- og regionalministeren samde om at dei skal arbeide tett saman for ? sikre at landa sine felles interesser blir fullt ut teke omsyn til. Det nordiske samarbeidet vil i denne samanhengen v?re ein viktig arena.

Last ned bileta fr? Flickr.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts