Partier

Direkt?ren i DSS fratrer

Direkt?r Ivar Gammelmo i Departementenes Servicesenter (DSS) fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Jon Blaalid er konstituert som direkt?r fram til ny fast direkt?r er p? plass.
Gammelmo fratrer etter eget ?nske ett ?r f?r ?rem?lsperioden hans g?r ut. ? Jeg tror dette er til det beste b?de for meg selv og for DSS med de store oppgavene som virksomheten st?r overfor med ? utvikle nye tjenester og oppgradere datasikkerheten, sier Gammelmo.
– Ivar Gammelmo har gjennom mange ?r hatt et viktig arbeid med ? utvikle fellestjenestene i regjeringskvartalet. DSS st?r foran et omfattende og helt n?dvendig arbeid med ? oppgradere sikkerheten p? datanettet i regjeringskvartalet. N? skal det rekrutteres nye ledere til DSS og arbeidet med ? bedre datasikkerheten vil st? sentralt, sier statsr?d Rigmor Aasrud.
P? oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) la Watchcom i v?r fram en rapport der datasikkerheten i DSS var tema. Riksrevisjonen har lagt fram en rapport med kritikk mot manglende sikkerhet i datasystemene. Det har ogs? kommet et anonymt varsel fra en ansatt i DSS om manglende datasikkerhet.
For ? sikre at arbeidet med datasikkerhet er p? rett spor, har fornyingsminister Aasrud iverksatt f?lgende tiltak:
Gitt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppdrag med ? sjekke dagens sikkerhet p? datasystemene.
Engasjert en ekstern kvalitetssikrer som skal vurdere om de tiltakene DSS har iverksatt og planlagt framover er tilstrekkelige. Denne jobben har startet.
I tillegg til at Ivar Gammelmo fratrer, vil avdelingsdirekt?r for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i DSS, Petter M?ller ogs? fratre. Fram til ny direkt?r er p? plass vil Jon Blaalid v?re konstituert direkt?r. Blaalid er i dag spesialr?dgiver i FAD: Han har tidligere v?rt ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet, samt direkt?r i Statskonsult. Han har ogs? i perioder fungert som toppleder, blant annet i Aetat og Barne- og likestillingsdepartementet. – Jeg vet at jeg kommer til en organisasjon med engasjerte og flinke medarbeidere. Jeg gleder meg til ? jobbe sammen med dem med viktige oppgaver som DSS st?r overfor, sier Blaalid.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy