Diplomati

– Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornb?nder kan tape p? driften.
Mandag la budsjettnemnda frem nye tall for den ?konomiske situasjonen i norsk jordbruk. Mandag la budsjettnemnda frem nye tall for den ?konomiske situasjonen i norsk jordbruk. De viser at inntektsveksten i n?ringa har v?rt noe svakere enn tidligere beregnet. Inntektsavstanden til
andre grupper er urovekkende stor.

Tjener langt mindre enn andre grupper
Regnskapstall fra 850 norske g?rdsbruk(referansebruk) gj?r det mulig ? si noe om inntektsniv?et i de ulike produksjonsformene i n?ringa.
?rets beregninger viser at inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet fortsatt er stor.
I 2013 ansl?s gjennomsnittsinntekten til en l?nnstaker i Norge til 488.800 kroner. Ingen produksjonsformer i landbruket vil gi en gjennomsnittsinntekt h?yere enn 400.000
kroner per ?rsverk.
Inntekta pr ?rsverk for et gjennomsnittlig melkebruk ligger p? i overkant av 300.000 kr og for sau 240.000 kr.
– Det lave inntektsniv?et er den st?rste utfordringen for ? ?ke norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Store forskjeller
B?nder som driver med melk storfe og sau, ligger an til ? f? noe sterkere inntektsvekst fra 2011
til 2013 enn n?ringa som helhet. En h?yere produksjon enn markedet ettersp?r vil gi egg- og svineb?ndene en kraftig inntektsreduksjon i 2013. Kornb?ndeneopplever en inntektsnedgang i perioden, og d?rligst er inntektene for de minste kornbrukene (233 dekar). I 2012 og 2013 vil de f? et negativt vederlag til arbeid og egenkapital. Det betyr at de g?r med tap.
– ?konomien i kornproduksjonen er dramatisk d?rlig. Korn m? f? et sterkt fokus i
jordbruksoppgj?ret denne v?ren, sier Nils T. Bj?rke.
Inntektsutvikling
Dette viser sektorregnskapet for jordbruket (totalkalkylens normaliserte regnskap):
Jordbruket hadde en inntektsnedgang fra 2010 til 2011 p? 1900 kroner pr. ?rsverk. Fra 2011
til 2012 ?kte inntektene med 30.000 kroner. 6.100 kroner av dette spises opp med ?kt trygdeavgift.
Inntektsutvikling for disse to ?rene er 4.600 kroner svakere enn beregnet av budsjettnemnda i fjor. ?rsaken er sterkere kostnadsvekst. Det ble blant annet brukt mer kraftf?r i sorfeproduksjonen p? grunn av lave og d?rlige grovforavlinger i 2011. I tillegg har energikostnadene til bonden steget
mer enn man anslo i fjor.
Prognosen gir en inntektsvekst for bonden p? 5.300 kroner pr. ?rsverk fra 2012 til
2013. Dette er noe lavere enn forutsatt i jordbruksoppgj?ret i fjor, og skyldes bl.a svikt i ettersp?rselen etter svinekj?tt.

A to już wiesz?  UNHCR: Reconciliation effort needed to avoid long-term Mali displacement

– Totalkalkylen viser at jordbrukets inntektsutvikling er svakere enn for andre grupper, sier Nils T. Bj?rke.
– Tallenes tale er klar, n? ser jeg fram til at ?rets jordbruksoppgj?r der regjeringa m?
svare p? disse utfordringene.
Fakta: Budsjettnemnda for jordbruket best?r av representanter fra b?de n?ringa og myndigheter, og
kartlegger hvert ?r status og utvikling i landbruksn?ringen. Tallmaterialet,
som ble lagt frem mandag, vil danne grunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy