Internasjonalt

Eksamen: Farvel til penn og papir

HSH mener at hovedprinsippene i pensjonsreformen ser ut til ? v?re ivaretatt gjennom regjeringens nye uf?reordning. Flere av forslagene vil gj?re det enklere ? kombinere arbeid og trygd.
HSH er likevel bekymret for at familier med mange barn vil f? bedre ?konomisk uttelling gjennom uf?rest?nad og fors?rgertillegg enn de ville f? ved ? arbeide.
– Den nye uf?reordningen l?ser heller ikke problemet med at flere blir uf?re. Her lar Regjeringen en viktig mulighet g? fra seg. Arbeidet med en sysselsettingsstrategi s?rlig rettet inn mot unge utenfor arbeidslivet p?g?r for fullt mens proposisjonen ikke foresl?r noen tiltak for ? sikre at f?rre unge st?tes varig ut av arbeidslivet, sier Vibeke Madsen, administrerende direkt?r i HSH.
HSH minner om at dersom flere skal f? brukt den arbeidsevnen de har, vil det inneb?re et behov for deltidsstillinger i arbeidslivet. Forslag som skal stramme inn regelverket p? dette omr?det er ikke forenlig med et slikt ?nske.

F?lg HSH p? Twitter: @HSH_no
F?lg HSH p? Facebook
F?lg Vibeke Madsen p? Twitter: @VibekeHM
F?lg Vibeke Madsen p? Facebook
Foto: Statsministerens kontor CC BY-ND
HSH er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet. HSH organiserer mer enn nesten 15.000, med til sammen 200 000 ansatte.0000

Similar Posts