Partier

Ekstra skj?nnsmidlar til Hemnes

I dag lanserte statsr?d Erik Solheim og riksantikvar J?rn Holme Nasjonal verneplan for fart?y 2010-2017 sammen med de frivillige organisasjonene og andre viktige akt?rer som skal bidra til ? gjennomf?re planen.
– Planen er en milep?l for norsk kystkultur og blir et viktig redskap for ? sikre en norsk historisk fl?te. Fart?yvern er som alt annet vern tuftet p? at valgene vi gj?r har h?y faglig kvalitet og skaper entusiasme hos brukere og eiere, sier milj? og utviklingsminister Erik Solheim.
I tillegg har Milj?verndepartementet erfart at lokal forankring er en n?kkel til varig og godt vern.
Under parolen ?Hver kommune sitt fart?y!? oppfordrer derfor milj?- og utviklingsministeren alle landets kystkommuner og innlandskommuner med fart?yhistorie til ? bidra til at historiske fart?y f?r kaiplass og hjelp til ? ivareta og formidle lokal og nasjonal fart?yhistorie.
Nasjonal verneplan for fart?y legger opp til at fredningsarbeidet skal basere seg p? en systematisk faglig gjennomgang av ulike kategorier fart?y, samt at vernet prioriteres etter gjennomf?rbarhet og lokalforankring.
Et viktig grep i planen er at det ?pnes for at fylkeskommunen kan overta ansvaret for f?rstelinjeansvaret. Dette er beskrevet som en frivillig ordning, og allerede har Hordaland fylkeskommune sagt seg interessert i en slik ordning. Vi tror dette vil gi en markant styrking av arbeidet med den historiske fl?ten.
Riksantikvaren har frem til n? lagt opp til at fart?y som ikke er dekket, ?pne b?ter, ligger utenfor deres ansvarsomr?det. I planen legges det opp til at disse b?tene ogs? kan omfattes av vern og komme innunder Riksantikvarens ordninger. Dette er viktig b?de for ? ta vare p? eldre b?ter knyttet til fiske og annen prim?rn?ring, men ogs? for ? ta vare p? deler av v?r store fl?te av fritidsb?ter. Frem til n? har sm? og ?pne b?ter langt p? vei v?rt tatt vare p? av museene, et godt samarbeid mellom museene og kulturminneforvaltningen blir derfor viktig for at vern av disse b?tene skal bli vellykket.
– Jeg ser frem til Riksantikvarens arbeide med gjennomf?ringen av planen. Dette er et godt verkt?y for videre arbeid med feltet og jeg ?nsker alle ber?rte parter lykke til i arbeidet med ? sikre norsk kystkultur for fremtiden, sier Solheim.

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim og riksantikvar J?rn Holme sammen med flere av bidragsyterne til den nye fart?yvernplanen. Foto: MD.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy