Politikk

En miljon till m?ngfald och mot hinder!

En miljon till m?ngfald och mot hinder!
29-08-2014 15:49 Nordens Välfärdscenter Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ?Funktionshindersperspektiv, m?ngfald och kön?. Projektet ska koordineras av R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ?Funktionshindersperspektiv, m?ngfald och kön?. Projektet ska koordineras av R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

Summan tas ur implementeringsbudgeten för m?ngfaldsm?len i strategin H?llbar utveckling, som är de nordiska samarbetsministrarnas strategi och gäller hela det nordiska samarbetet.
Det är ett mycket välkommet besked, ett ?r efter att R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder f?tt sitt mandat, och ett halv?r in i det nya r?dets första riktiga arbets?r. Projekten ska bland annat genom arbetsseminarier ta fram ett nordiskt ?tgärdsförslag mot v?ld mot personer med funktionsnedsättning.
En översikt ska göras om hur diskrimineringsskyddet för personer med funktionsnedsättning ser ut i nordiska länder och självstyrande omr?den.
En arbetsgrupp med experter p? universell utformning ska utses. Gruppen ska föresl? former för kunskapsdelning och -utveckling för ämnet p? nordisk niv?.
En central del av projektet är att följa upp och föresl? förbättringar p? hur det officiella nordiska samarbetet kan bli mer tillgängligt och användbart för det betydande antal nordiska inv?nare som har n?gon typ av funktionsnedsättning.
– Det är ett viktigt erkännande för det nya funktionshinderr?det att v?ra förslag g?r igenom, att ministerr?det visar att funktionshindersperspektivet prioriteras. Det ska bli mycket spännande att se vad projekten leder till, kommenterar Rún Knútsdóttir, ordförande för R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder och jurist fr?n det isländska Välfärdsministeriet.
Bakgrund
Bakgrunden till projekten är det förslag till en tre?rig handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder som Nordens Välfärdscenter tagit fram i samarbete med det nya R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder (Funktionshinderr?det). Uppdraget kom fr?n Ministerr?det för Social- och hälsopolitik men gäller alla relevanta politikomr?den. Förslaget till handlingsplan inneh?ller tre fokusomr?den: Implementering av mänskliga rättigheter, M?ngfald och integrering av funktionshindersperspektiv och Fri rörlighet.
Projekten ska koordineras av sekretariatet för funktionshinderr?det och genomföras med dess medlemmar nära verksamheten. Medlemmarna är utsedda av regeringar och funktionshinders-organisationer i samtliga nordiska länder och självstyrande omr?den.
R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder:

A to już wiesz?  Samferdselsministeren sjekket juleposten

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy