Internasjonalt

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011

– Jernbaneverket brukar i ?r 2,8 milliardar kroner til vedlikehald og fornying. I Oslo-omr?det har dei f?tt dei pengane som dei klarer ? bruka. No styrkjer vi innsatsen p? det ?vrige jernbanenettet, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Den foresl?tte tilleggsl?yvinga skal nyttast slik:
17 millionar kroner til ? framskunda fornying av kontaktleidningsanlegg p? Vestfold- og S?rlandsbanen.
10 millionar kroner til f?rebuing av arbeid med ? reinsa ballast (pukklaget under skinner og sviller) og fornya kablar p? ?stfoldbanen.
13 millionar kroner til fleire fornyingstiltak som omfattar driftsbasen p? Marienborg i Trondheim, sporvekslar og skilting p? J?r-/S?rlandsbanen og sn?ryddingsutstyr.
Med den foresl?tte tilleggsl?yvinga p? 40 millionar kroner vil det for 2011 vera l?yvd i alt 4 973 millionar kroner til drift og vedlikehald av linjenettet.
Fleire opplysningar:
Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011
Pressetelefon: 919 14 777 (08-16)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy