Partier

Enige om nordisk solidaritetserkl?ring

Statsminister Jens Stoltenberg tok idag mot Litauens president Dalia Grybauskait? under hennes offisielle bes?k til Norge. Etter m?tet undertegnet justisminister Knut Storberget og Litauens justisminister Remigijus Simasius en avtale om overf?ring av soningsd?mte. Foto: Statsministerens kontor

I forbindelse med statsbes?ket fra Litauen undertegnet Norge og Litauen i dag to avtaler p? justis- og innenriksfeltet: En avtale om soningsoverf?ring av litauiske borgere og en avtale om bruk av E?S-midlene, hvor justissektoren er et prioritert felt. ? Et tettere samarbeid med Litauen om kriminalomsorg er viktig for regjeringen, sier justisminister Knut Storberget.

Avtalen om soningsoverf?ring er utarbeidet etter m?nster av EUs rammebeslutning om soningsoverf?ring og vil effektivisere prosedyrene for overf?ring. Personer som er d?mt for straffbare handlinger, vil ofte bli utvist etter soning. Hensynet til rehabilitering taler for at straffed?mte b?r sone i hjemlandet. For Norges del, vil en overf?ring bidra til at straffed?mte ikke utvikler kriminelle nettverk i Norge og flere overf?ringer vil frigi fengselskapasitet som kan avhjelpe ettersp?rsel etter varetektsplasser, og motvirke ny dannelse av soningsk?. Selv om samarbeidet med Litauen er meget godt n?r det gjelder soningsoverf?ring i dag, vil denne avtalen medf?re at prosessen blir mer effektiv.

Avtalen om fordeling av E?S-midler prioriterer omr?dene milj?, helse, institusjonsbygging og justis. Justis- og innenrikssaker er en stor sektor i programperioden 2009 – 2014. Norge bidrar med nesten 150 mill. kr (?18.8 mill.) til arbeid innenfor tre n?kkelomr?der; kamp mot organisert kriminalitet p? tvers av grenser, kapasitetsbygging og samarbeid innenfor domstolssektoren og kriminalomsorg, inkludert alternativ soning. Det vil ogs? bli brukt midler til tiltak mot vold i n?re relasjoner.

? Som justisminister er jeg veldig forn?yd med at vi gjennom E?S-midlene kan styrke v?rt samarbeid med Litauen p? disse omr?dene samtidig som vi bidrar til utviklingen i Litauen, sier Storberget.
Bilder av signeringen er lagt ut p?: http://www.flickr.com/photos/statsministerenskontor 0000

Similar Posts