Internasjonalt

Enighet om Kongsbakke-l?sning i Bj?rvika

Utenriksminister Jonas Gahr St?re undertegner i dag en ny avtale om samarbeid om s?k og redning i Arktis. Undertegningen skjedde p? Arktisk R?ds ministerm?te i Nuuk, Gr?nland.

?kt aktivitet og trafikk i Arktis krever styrket redningssamarbeid mellom de arktiske landene. Avtalen vil etablere et mer forpliktende redningssamarbeid, herunder en bedre regional organisering av s?k og redning i Arktis.

? Det er et m?l for Norge ? bidra til ? videreutvikle solide rettslige strukturer i Arktis innenfor eksisterende folkerettslige rammer, herunder havrettens regler. Som kyststat i Arktis og til Polhavet har Norge viktige forpliktelser med hensyn til s?k og redning etter havretten. Denne avtalen bidrar til ? ivareta dette ansvaret, sier St?re.

Sentrale m?lsetninger har v?rt ? dele Arktis i hensiktsmessige s?k- og redningsansvarsregioner, ? etablere nasjonale kontaktpunkt og samarbeids­mekanismer, samt ? legge til rette for informasjonsdeling og gjensidig bistand og assistanse.

Norge er en betydningsfull akt?r og ressurs innen s?k og redning i arktiske farvann, s?rlig sett hen til redningsberedskapen p? Svalbard. ? I et omr?de preget av lange avstander, barskt klima og forholdsvis f? redningsressurser, vil et styrket redningssamarbeid v?re viktig for optimal utnyttelse av ressursene som finnes i regionen for ? komme n?dstedte til unnsetning s? raskt som mulig, sier justisminister Knut Storberget.

Avtalen er inng?tt mellom de ?tte medlemslandene i Arktisk R?d; Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA.
0000

Similar Posts