Internasjonalt

Enklere parkering i Sommer-Arendal

Kommunal- og regionaldepartementet har onsdag 1. juni inng?tt kontrakt med to forskingsmilj? som skal evaluere fors?ket med e-val i ti kommunar ved kommunestyre- og fylkestingsvalet til hausten. Det er satt av meir enn 7 millionar kroner til denne forskinga.
Det er henta inn tung nasjonal og internasjonal valekspertise for ? evaluere fors?ket. Institutt for samfunnsforskning skal saman med Norsk institutt for by – og regionforskning (NIBR), Uni Rokkansenteret, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral utf?re den st?rste delen av forskingsoppdraget. Ein mindre del av oppdraget blir utf?rt av International Foundation for Electoral Systems (IFES), ein amerikansk organisasjon med over 20 ?rs erfaring p? valomr?det.
– Det er mykje debatt om dette fors?ket. Eg er oppteken av at evalueringa skal bli omfattande og grundig, s? vi f?r eit solid dokument for vidare diskusjon om e-val i Noreg. Eg er difor glad for at sterke og uavhengige forskingsmilj? skal sj? n?rare p? effektane av elektronisk r?ysting og vurdere kva det har ? seie for demokratiet og val?tferda til veljarane i fors?kskommunane, seier statsr?d Liv Signe Navarsete.
Til saman har dei to forskingsmilj?a brei erfaring og kompetanse innanfor forsking p? lokaldemokrati, val og val?tferd blant veljarane, og elektroniske l?ysingar for demokrati og r?ystegjeving.
Etter planen skal resultatet av forskinga vere klart innan hausten 2012.
Les meir om fors?ket med e-val: www.e-valg.dep.no
Sj? blogginnlegg om evalueringa: www.e-valgbloggen.no
Institutt for samfunnsforskning
International Foundation for Electoral Systems
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts