Politikk

Enova kutter st?tte til kommunekartlegging

I l?pet av sju ?r har nesten halvparten av landets kommuner f?tt st?tte fra Enova til ? kartlegge aktuelle energi ? og klimatiltak. N? avvikler Enova tilbudet. Siste frist for ? s?ke er 1.desember.
– Kommunene har hatt god tid til ? skaffe seg n?dvendig kunnskap om effektive tiltak, og interessen for kartleggingsst?tten har avtatt noe de siste ?rene. N? vil vi heller bruke midlene v?re p? ? bidra til at kommunene kan gjennomf?re konkrete energi- og klimatiltak, sier markedsdirekt?r i Enova, Audhild Kvam.
Godt utbytte
209 av landets 428 kommuner, deriblant de fleste av de store, har f?tt opptil 200.000 kroner i st?tte for ? kartlegge muligheteneinnen bygg, anlegg, varme og infrastruktur. Tilbakemeldingene til Enova tyder p? at det varierer hvor godt utbytte kommunene har hatt av kartleggingen
-Totalt sett har kartleggingen resultert i en rekke tiltak. Noen av tiltakene er blitt gjennomf?rt med st?tte fra Enova, mens andre tiltak har vist seg s? l?nnsomme at kommunene har kunnet gj?re de uten st?tte fra oss, sier Kvam.
I flere av de tilfellene hvor kommunene oppgir ? ha hatt lite utbytte av kartleggingen, ser det ut til at den politiske forankringen har v?rt for svak. Derfor vil Enova fra n? av kreve at alle prosjektene skal v?re politisk behandlet f?r st?tten blir utbetalt.
-Vi har flere eksempel p? at det er flinke og ivrige fagfolk som tar initiativ til en slik kartlegging, men v?r erfaring er at det b?r ligge politisk vilje bak om kartleggingen skal resultere i konkrete tiltak, forklarer Kvam.
L?nnsomme tiltak
Enova opplever at det varierer i hvor stor grad kommunene har fokus p? energi og klima.
-Vi samarbeider med kommuner over hele Norge om prosjekter, og er imponert over den jobben som gj?res mange steder. Erfaringen er at n?r politikerne f?rst f?r ?ynene opp for mulighetene, s? skjer det mye, sier Kvam.
Hun etterlyser likevel flere s?knader til Enova fra kommunene.
-Kommunene har store visjoner gjennom sine energi- og klimaplaner. Skal vi n? v?rt felles m?l om en milj?vennlig energiomlegging av Norge, er vi avhengig av at kommunene lykkes. Enova bidrar med kapital som gj?r det mulig for kommunene ? gjennomf?re tiltak de ellers ikke ville gjort. Samtidig er det mange tiltak som ogs? er ?konomisk l?nnsomme, som kommunene kan gj?re p? egen h?nd. Det er for eksempel fullt mulig ? redusere energibruken i et bygg med opp til 30 prosent ved ? ha gode system for energioppf?lging og styringssystem. Pengene kommunene sparer p? det, kan investeres i andre klimatiltak, sier markedsdirekt?ren
If?lge Kvam er Enovas tilbud godt tilpasset kommunenes behov.
-Mange av v?re st?tteprogram er sv?rt relevante for kommunene, som for eksempel st?tte til eksisterende bygg, anlegg og varmesentraler. Tar kommunene kontakt med oss, kan vi sammen se p? hvordan vi kan bidra til gode energi- og klimaprosjekter.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsakelig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 70 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

24320

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy