Partier

EOS-utvalgets ?rsmelding til Stortinget

Milj?verndepartementet oppnemner i dag nasjonalparkstyret som skal forvalte Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernomr?de.
Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunane f?r gjennom deltaking i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar.
– Det er s?rs gledeleg at Lom, Luster, Vang, V?ga og ?rdal kommunar saman med Oppland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvaret med ? forvalte dei unike naturverdiane i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernomr?de. Nasjonalparkstyret f?r eit stort ansvar p? vegne av heile nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdiar, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnemning av nasjonalparkstyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommunar med nasjonalparkar og andre store verneomr?de til ? delta i forvaltninga av verneomr?da innanfor sine grenser.
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernomr?de vil best? av: Mai Bakken fr? Lom kommune, Anders Bolstad fr? Luster kommune, Knut O. Haalien fr? Vang kommune, Rune ?ygard fr? V?g? kommune, Arild Ingar L?greid fr? ?rdal kommune, Anne Marie B. J?ranli fr? Oppland fylkeskommune og Randi R?nnekleiv Melv?r fr? Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Nasjonalparkstyret skal fatte avgjerder og gjennomf?re tiltak innanfor ramma av naturmangfaldlova og verneforskriftene slik at naturverdiane i nasjonalparken og landskapsvernomr?det vert sikra for komande generasjonar.
Innf?ringa av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?da skjer p? bakgrunn av regjeringa sitt framlegg i Milj?verndepartementet sin budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har slutta seg til. Tilsvarande styrer for nasjonalparkar og andre store verneomr?de elles i landet, vert no oppnemnd fortl?pande.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy