Partier

EOS-utvalgets kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon og oppgaver

EOS-utvalget har f?tt fyllestgj?rende innsyn i og kunnskap om Etterretningstjenestens organisasjon og oppgaver i inn- og utland, ogs? n?r det gjelder menneskebasert innhenting (HUMINT). Utvalget er tilfreds med det innsyn som er gitt, og har ikke funnet grunn til ? kritisere virksomheten.
P? bakgrunn av oppslag i media den siste tiden om det som omtales som ?spiongruppen E-14?, som en del av Etterretningstjenesten, har EOS-utvalget sammenholdt de opplysninger utvalget har f?tt fra E-tjenesten med det som n? har kommet frem.

Utvalget kan bekrefte at det har v?rt kjent med det som benevnes som ?E-14?, uten at det har gitt grunnlag for oppf?lging overfor E-tjenesten i form av kritikk fra utvalgets side.

P? generelt grunnlag vil utvalget understreke at det gjennom ?rene regelmessig har f?tt tilfredsstillende orienteringer fra E-tjenesten om tjenestens organisasjon og hvilke oppgaver ulike avdelinger og seksjoner i tjenesten er tillagt. Dette gjelder ogs? s?kalt HUMINT-virksomhet, som tjenesten senest i mars 2010 ga utvalget en redegj?relse om. Utvalget har blant annet blitt holdt oppdatert hver gang det har v?rt gjort organisasjonsmessige endringer p? dette feltet, eller det har skjedd endringer i tillagte arbeidsoppgaver. I forbindelse med inspeksjoner i Etterretningstjenestens arkiver og registre, f?r utvalget innsyn i saker knyttet til hele Etterretningstjenestens virksomhet.

Utvalget skal etter kontrolloven ikke s?ke mer omfattende innsyn i graderte opplysninger enn det som er n?dvendig ut fra form?let med kontrollen, som s?rlig er rettet inn mot individets rettssikkerhet. For E-tjenesten inneb?rer dette spesielt kontroll av at tjenesten ikke overv?ker norske borgere p? norsk territorium. Videre skal utvalget iaktta hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet. Det inneb?rer i praksis at utvalget ikke ber om ? f? opplyst kilders identitet, noe som heller ikke anses n?dvendig ut fra utvalgets kontrolloppgave.

E-tjenestens HUMINT-virksomhet er sensitiv og sikkerhetsgradert p? h?yt niv?. Utvalget kan p? grunn av dets taushetsplikt ikke g? n?rmere inn p? hvilke detaljer det har kunnskap om n?r det gjelder denne virksomheten. Det presiseres likevel at de orienteringene utvalget har f?tt p? omr?det, ikke har gitt grunnlag for kritikk av E-tjenesten.

Pressekontakt:
Ole Henrik Brevik F?rland , tlf. 23 31 09 370000

Similar Posts