Partier

Etterforskingsplikt n?r barn d?r plutselig og uventet

Regjeringen sender n? p? h?ring forslag om ? innf?re etterforskingsplikt n?r barn d?r plutselig og uventet. Dette skal skje uavhengig av mistanke om straffbare forhold.
? Barn har krav p? et s?rlig vern. Det er sv?rt viktig at overgrep og vold mot barn oppdages, etterforskes og straffeforf?lges. Vi foresl?r n? tiltak som skal sikre etterforskingen av de sakene hvor barn d?r som f?lge av straffbare forhold, sier justisminister Knut Storberget.
I h?ringsnotatet foresl?s det at etterforskingsplikten skal gjelde alle barn under 18 ?r. Plutselige og uventede d?dsfall hos barn m? etterforskes for ? sikre at eventuelle straffbare forhold blir oppdaget og f?rt for retten. En etterforsking vil i mange tilfeller kunne sl? fast at d?dsfallet ikke skyldes noe straffbart, og dette vil kunne oppleves som en lettelse for foreldrene og andre n?rst?ende. P? denne m?ten kan man unng? at det oppst?r mistanke p? et senere tidspunkt.
Justisdepartementet foresl?r at det i straffeprosessloven innf?res adgang til ? etterforske n?r barn d?r plutselig og uventet, kombinert med en plikt i p?taleinstruksen til ? foreta slik etterforsking. Forslaget er en oppf?lging av Stortingets vedtak 4. mars 2010.
Det foresl?s ikke ? endre vilk?rene for ? bruke tvangsmidler. For at politiet skal kunne bruke tvangsmidler i etterforskingen m? straffeprosesslovens vilk?r v?re oppfylt. Det betyr at det fremdeles m? v?re skjellig grunn til mistanke f?r politiet for eksempel kan ransake en bolig.
Innf?ringen av d?dsstedsunders?kelser i regi av helsetjenesten ved plutselige og uventede d?dsfall hos barn mellom null og tre ?r h?rer under Helse- og omsorgsdepartementet, og denne ordningen er ikke omfattet av h?ringen.
Kontaktperson: avdelingsdirekt?r Knut Erik S?ther0000

Similar Posts