Diplomati

F? b?nder tror de kan produsere mer

F? b?nder tror de kan produsere mer
a8

Regjeringen vil m?te befolkningsveksten med h?yere innenlandsk matproduksjon, men 90 prosent av b?ndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.
I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal ?ke i takt med befolkningsveksten:
?Statistisk sentralbyr? ansl?r at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20
?rene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan ?ke
i takt med ettersp?rselen til en ?kende befolkning i Norge. De tre viktigste
forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat,
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.?
I forrige uke gjorde Agri Analyse en unders?kelse blant 1021 aktive b?nder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare ? ?ke produksjonen p? sitt g?rdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.
P? sp?rsm?l om hva som skal til for ? kunne ?ke produksjonen svarer 72 prosent av b?ndene at de m? ha bedre inntekter fra jordbruket.
-Vi er klare til ? ?ke produksjonen i takt med befolknings?kningen, men for ? f? det til m? inntektene i n?ringa ?kes. Dette har vi fors?kt ? kommunisere til politikerne, og denne unders?kelsen viser at
v?re egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
-Myndighetene har tatt det f?rste steget ved ? styrke
importvernet. N? m? de f?lge opp ved ? gi bonden h?yere priser for varene og budsjettoverf?ringene m? ?kes.
Notat om unders?kelsen er vedlagt.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

A to już wiesz?  Pressekonferanse om jordbruksoppgj?ret

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy