Diplomati

F? b?nder tror de kan produsere mer

Regjeringen vil m?te befolkningsveksten med h?yere innenlandsk matproduksjon, men 90 prosent av b?ndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.
I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal ?ke i takt med befolkningsveksten:
?Statistisk sentralbyr? ansl?r at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20
?rene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan ?ke
i takt med ettersp?rselen til en ?kende befolkning i Norge. De tre viktigste
forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat,
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.?
I forrige uke gjorde Agri Analyse en unders?kelse blant 1021 aktive b?nder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare ? ?ke produksjonen p? sitt g?rdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.
P? sp?rsm?l om hva som skal til for ? kunne ?ke produksjonen svarer 72 prosent av b?ndene at de m? ha bedre inntekter fra jordbruket.
-Vi er klare til ? ?ke produksjonen i takt med befolknings?kningen, men for ? f? det til m? inntektene i n?ringa ?kes. Dette har vi fors?kt ? kommunisere til politikerne, og denne unders?kelsen viser at
v?re egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
-Myndighetene har tatt det f?rste steget ved ? styrke
importvernet. N? m? de f?lge opp ved ? gi bonden h?yere priser for varene og budsjettoverf?ringene m? ?kes.
Notat om unders?kelsen er vedlagt.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy