Diplomati

F? gulr?tter, mest pisk med H?yres politikk

H?yres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.
H?yres programkomité presenterte mandag siste utkast til stortingsvalgprogram f?r
landsm?tet i mai. Norges Bondelag ser at partiet p? enkelte punkter har myknet
opp i forhold til sin landbruksmelding fra 2011.
N? foresl?r programkomiteen ?av beredskapshensyn ? arbeide for ? sikre selvforsyningen avlandbruksprodukter?, og ?nsker med dette ? ?ke matproduksjonen i takt med
befolkningsveksten, sl?s det fast av H?yres nestleder Bent H?ie i Nationen.
Mer import
H?yre ?nsker ? legge til rette for et ?levedyktig landbruk? og ?l?nnsom drift.? For ? n? disse m?lene vil H?yre blant annet ? beholde deler av importvernet, gi m?lrettede skatteletter til bonden og satse p? store gardsbruk i sentrale omr?der. De vil ogs? satse videre p? ?kt import av fôrr?varer.

Vil gj?re b?nder til ?gartnere?
H?yre vil frikoble arealst?tten i deler av landet fra det ? produsere mat og innf?re et
slags ?landskapspleietilskudd?.
– Sentralisering vil inneb?re en kraftig nedbygging av landbruket og ikke gi et levedyktig og l?nnsomt landbruk som H?yre p?st?r. N?r jordbruket sentraliseres, vil betydelige arealressursene i distriktsjordbruket g? ut av drift og husdyrproduksjon m? i st?rre grad m?tte skje p? importerte
fôrvarer. Vi mener dette er helt feil ? g?, vi trenger ? bruke de norske arealressursene for ? produsere mat i en verden som stadig f?r flere munner ? mette, sier Generalsekret?r Per Skorge i Norges Bondelag.

Det er ventet at tilgangen p? b?de norsk og utenlandsk korn vil minke i ?rene fremover. Norge er
allerede avhengig av ? importere over 400.000 tonn korn til dyrefor i ?ret fra et s?rbart verdensmarked. Dette utgj?r 30 prosent av behovet. Totalt er bare 20 prosent av matkornet som trengs i Norge var norskprodusert i fjor. I tillegg er vi avhengig av soyaimport fra Brasil.
Umulig ? ta ut pris i markedet
3/ 4 av inntektene til bonden kommer fra markedet.
– Med en svekkelse av importvernet som H?yre g?r inn for vil ikke bonden lenger ta ut
kostnadsvekst i norsk olje?konomi gjennom pris i markedet, p?peker Skorge.
Vil fjerne boplikt
H?yre foresl?r blant annet ? fjerne boplikten for landbrukseiendommer og hevder
at dette vil gi bonden st?rre r?derett over egen eiendom.
– Jorda vil over tid overtas av personer som bare ?nsker ? eie og ikke har til hensikt ? drive matproduksjon. Dette er den sikre vei til et leilendingsjordbruk der kapitalen eier, mens bonden driver
jorda, sier Skorge.
Selv om H?yre ?nsker ? verne matjorda er programkomiteen klare p? at de vil balansere jordvernet mot ?storsamfunnets behov?. Bondelaget mener det er en d?rlig formulering. Det lille vi har av matjord i Norge er allerede i ferd med ? vike for veier, boliger og n?ringsbygg.
Retningen g?r mot f?rre bruk
– Minusene er klart st?rre enn plussene i regnestykket til H?yre. Landbruket i distrikts-Norge vil
v?re de st?rste taperne, men ogs? de st?rre g?rdsbruka vil lide under reduserte tilskudd og priser. Til sammen blir det mindre mat p? norske ressurser. Det er et verdivalg, konkluderer Bondelagets generalsekret?r Per Skorge.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts