Partier

F? veit om innbyggjarinitiativ

F? innbyggjarar veit at dersom dei greier ? samle inn nok underskrifter om ei sak, har dei rett til ? f? saka behandla i kommunestyret. ? Me m? leggje end? betre til rette for lokalt engasjement. Eg vil difor vurdere endringar i ordninga som styrkjer retten til ? f? innbyggjarinitiativ fram for politisk handsaming, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet har f?tt evaluert regelen i kommunelova om innbyggjarinitiativ. Regelen gjev innbyggjarar som greier ? samle inn nok underskrifter rett til ? f? behandla saker i kommunestyret. Innbyggjarane har nytta initiativretten i ein av fire kommunar, og eit av fem initiativ har f?rt fram.

– Ordninga gjev innbyggjarane h?ve til ? f? sp?rsm?l dei er engasjerte i til politisk behandling. Det gjev unike mulegheiter til ? setje dagsorden i eigen kommune. D? er det eit problem at ordninga ikkje er betre kjent blant folk. B?de departementet, fylkeskommunane og kommunane m? betre informasjonen, seier Navarsete.
Unders?kinga syner fleire interessante forhold:
Det har vorte fremja innbyggjarinitiativ i om lag 25 prosent av alle kommunane. Til saman har det vorte fremja mellom 200 og 250 initiativ fr? regelen vart teken i bruk i 2004 fram til i dag.
20 prosent av initiativa har f?tt tilslutnad i kommunestyret.
Ordninga med innbyggjarinitiativ er lite kjent. Blant innbyggjarane er det berre om lag 2 prosent som veit at dei etter lova har h?ve til ? kome med initiativ som dei med nok underskrifter har krav p? ? f? behandla i kommunestyret.
Det forskarane oppfattar som ei streng tolking av omkampregelen, gjer at mange initiativ ikkje kjem opp i kommunestyret.
I rapporten vert det gitt tilr?dingar om kva som b?r gjerast som oppf?lging av unders?kinga.
– No skal me vurdere dei innspela me har f?tt. Det er eit problem at s? mange saker vert avviste og at det er administrasjonen som i mange tilfelle avviser. Her b?r mange kommunar vurdere praksisen sin og i st?rre grad la politikarane ta stilling til om saker skal opp til behandling. Rapporten vurderer behov for justeringar i ordninga. Dette er noko vi no vil sj? n?rare p?, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Ordninga er evaluert av Norsk institutt for by- og regionforskning saman med Uni Rokkansenteret, p? oppdrag fr? Kommunal- og regionaldepartementet.
Evaluering av innbyggerinitiativordningen (rapport 02.11.2010).

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy