Politikk

F?r personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

Nordens Välfärdscenter (NVC) har p? upp­drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för perso­ner med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.
Det samiska omr?det Sápmi sträcker sig över Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Nordens Välfärdscenter har därför inkluderat alla dessa länder i förstudien om levnadsvillkoren för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet med studien visar att forskning saknas och att kunskapsunderlag behöver utvecklas. Projektledaren för studien, Kaisa Huuva, menar att okunskapen är ett stort problem.
– Vi vet inte idag om samer med funktionsnedsättning f?r ett likvärdigt stöd som andra medborgare. Vi vet inte hur de blir bemötta och om de känner förtroende och tillit till de offentliga välfärdstjänsterna.
Fördomar kan p?verka efterfr?gan av stödinsatser
Huuva menar att fördomar och bristen p? kunskap om samiska fr?gor kan innebära att denna grupp undviker att söka stöd hos brukarorganisationerna. D? är det inte tal om ett likvärdigt stöd. D? är det ett strukturellt problem.
– Därför är kunskap viktigt, b?de om samiska fr?gor generellt och om människor med funktionsnedsättningar och som har en samisk bakgrund. Till syvende och sist handlar det om alla människors lika värde.
Förprojektet blir starten för en process som i slutänden ska resultera i bättre kunskaper om livsvillkoren för personer i denna grupp. NVC:s underlag beskriver och sammanställer de f?tal studier och relevant litteratur som finns med fokus p? personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning.
Sverige förhörs av FN-kommittén

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsned­sättning (CRPD)11, antogs av FN:s generalförsamling 2006 och syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika ?tnjutandet av alla mänsk­liga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktions­nedsättning samt att främja respekten för deras inneboende värde.
2014 ska Sverige förhöras av FN-kommittén ang?ende implementering och uppföljning av konventionen. En av de 46 fr?gor Sverige f?tt handlar om hur man följer upp huruvida personer med funktionsnedsättningar inom den samiska befolkningen är inklude­rade i samhället och hur deras rättigheter skyddas genom landets lagstiftning. Fr?gan handlar ocks? om hur Sverige konsulterar personer med funktionsnedsättningar inom den samiska befolkningen vid utformning och genomförande av lagstiftning som rör deras rättig­heter.
Förstudien Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund kan laddas ned här

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy