Internasjonalt

Feil om ?helsebyr?krater?

Utvalget som har vurdert organisering og rammer for tilbudet til asyls?kere i Norge har overlevert sin rapport til Justisdepartementet. Utvalget anbefaler en videref?ring av dagens mottaksmodell med noen justeringer.

Utvalget, under ledelse av Gunnar Berge, har hatt som oppgave ? foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av m?l, strategier og virkemidler for mottak av asyls?kere, og utrede ulike modeller for organisering og ansvarsplassering.
De viktigste forslagene:
Utvalget anbefaler blant annet ? innf?re mottak som har lengre avtaleperioder og lengre oppsigelsestid, for ? motvirke at viktig kompetanse forsvinner ved avvikling av mottaksplasser.
Det foresl?s en st?rre grad av lovregulering av tilbudet til asyls?kere, ved at mottakstilbudet tas inn i en egen lov. For ? sikre at regelverket etterleves, foresl?r utvalget at et fylkesmannsembete gis nasjonalt ansvar for tilsyn med mottak.
I tillegg vil man styrke tilbudet til enslige mindre?rige asyls?kere over 15 ?r ved ?kt bemanning og mindre boenheter.
Utvalget anbefaler at asyls?kere i st?rre grad gis mulighet til ? bo privat og samtidig motta ?konomiske ytelser.
Man vil ogs? styrke kapasiteten i helseunders?kelsen som alle asyls?kere tilbys for bedre ? ivareta personer med spesielle behov, som psykiske lidelser eller skader etter tortur eller overgrep.
I stedet for ? innf?re retursenter for personer med avslag p? asyls?knad, foresl?s det ? iverksette konkrete tiltak som har vist seg ? ha effekt for flere frivillige returer.
Offentlig h?ring
– Regjeringen vil, med bakgrunn i utvalgets utredning, vurdere hvordan tilbudet til asyls?kere b?r v?re og best kan organiseres. Jeg vil derfor sende utredningen ut p? en bred, offentlig h?ring, sier justisminister Knut Storberget.

Les hele pressemeldingen og last ned rapporten p? Justis- og politidepartementet sine sider.0000

Similar Posts