Internasjonalt

Finansmarknadsmeldinga 2010

– Ny firefelts riksveg 2 p? mellom Kongsvinger og Slomarka vil f?ra til tryggare og meir effektiv trafikk p? ei strekning som er viktig b?de for trafikk over grensa til Sverige og innan Sol?r- og Glomdalsregionen. Anleggsarbeidet p? den 16,5 kilometer lange vegen kan ta til i ?r og vil vera ferdig hausten 2014, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Eit forslag om finansiering og utbygging av riksveg 2 Kongsvinger ? Slomarka i Hedmark blei lagd fram i statsr?d i dag.
Fr? Kurusand i Kongsvinger skal den nye vegen g? langs fylkesveg 175, og han kryssar s? Glomma med ny bru. Gjennom S?r-Odal blir den nye vegen bygd langs noverande riksveg 2 nord for Glomma. I prosjektet inng?r dessutan mellom anna tre planskilde kryss og ei omfattande omlegging av fylkesvegar, kommunale vegar og private tilkomstvegar. Vegen skal byggjast som firefelts veg, med breidd p? 16,5 meter.
– Sj?lv om jordvernomsyn gjer at det er ulike syn lokalt n?r det gjeld trasévalg, har prosjektet brei lokalpolitisk tilslutning, seier samferdselsministeren.
Prosjektet har ei kostnadsramme p? 1816 millionar 2011-kroner. I tr?d med tidlegare kommunale og fylkeskommunale vedtak skal utbygginga finansierast ved ein kombinasjon av statlege l?yvingar og bompengar.
I forslaget blir det vist til at n?r utbygginga av strekninga Kongsvinger ? Slomarka er ferdig utbygd, vil det st? att ? byggja ut den om lag 33 kilometer lange strekninga Slomarka ? Herberg?sen ? Nybakk i S?r-Odal og Nes kommunar, f?r det blir firefelts veg p? heile riksveg 2-strekninga Kongsvinger i Hedmark ? Kl?fta i Akershus. Utbygginga av riksveg 2 p? strekninga Kl?fta ? Nybakk var f?rste etappe i utbygginga av riksveg 2 og var ferdig i 2006/2007.
For fleire fleire opplysningar og kartskisse ? sj?:
Prop. 104 S (2010-2011) Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusund) ? Slomarka i Hedmark
0000

Similar Posts