Politikk

Fjerning av priskontroll – et nytt steg i feil retning

Statsr?d Sylvi Listhaug foresl?r ? fjerne prisereguleringen av norske landbrukseiendommer. Norges Bondelag er skuffet over at hun velger ? overse de tydelige advarslene fra b?de landbruksn?ringen og ?vrige deler av samfunnet.
– Dersom m?let fortsatt er ? styrke rekrutteringen til landbruket og ?ke norsk matproduksjon vil dette v?re et s?rdeles d?rlig grep. Spesielt i sentrale str?k vil landbrukseiendommer alltid v?re attraktive, ogs? for de som ikke ?nsker ? produsere mat. Her vil en fjerning av priskontroll kunne drive prisene opp til et niv? hvor unge b?nder enten m? gi opp g?rdsdr?mmen, eller sette seg i en gjeld som ikke er b?rekraftig, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
– Det er vanskelig ? se at regjeringen vil styrke rekrutteringen til landbruket, n?r de f?rst bidrar til et jordbruksoppgj?r som vil redusere mange b?nders inntektsmuligheter sammenlignet med resten av samfunnet, og n? vil de gj?re det vanskeligere ? kj?pe landbrukseiendom, sier Bartnes.
?Heltidsb?ndene? mest skeptisk
Forslaget om ? fjerne priskontrollen ble varslet allerede f?r jul i fjor. Norges Bondelag har hele tiden advart mot dette, det samme gjorde flertallet av organisasjoner, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner som leverte h?ringsuttalelser i saken.
En unders?kelse som ble gjennomf?rt av AgriAnalyse og Respons Analyse i mars i ?r viser at motstanden mot dette blant norske b?nder er stor. I alt 1000 b?nder ble spurt om hvordan de tror en fjerning av priskontrollen vil p?virke landbruket der de bor.
(Se vedlegg for grafisk fremstilling av resultatene)

– Sv?rt f? g?rdbrukere mener at oppheving av priskontrollen vil ha noen positiv effekt p? landbruket i deres omr?de. Det er tvert i mot n?r to av tre (63 prosent) som mener at det enten vil virke sv?rt eller ganske negativt. Unders?kelsen viser ogs? at de som henter st?rst andel av inntekten fra landbruket er mest negativ (74 prosent). Jeg antar at b?ndene er mer bekymret for de negative sidene ved forslaget, nemlig at det kan bli sv?rt dyrt ? fortsette ? drive landbruk hvis man m? konkurrere med folk som ?nsker ? kj?pe g?rdsbruk til fritids- eller boligform?l, sier prosjektleder hos Agri Analyse, Hanne Eldby.
Etterlyser ?rlighet
Forslaget skal behandles i Stortinget til h?sten.
– Vi stoler n? p? at Stortinget tar ansvar og stanser dette lovforslaget. I den videre debatten oppfordrer vi statsr?den til ? v?re ?rlig p? hvem hun ?nsker ? hjelpe med forslaget ? det er i alle fall ikke norske matprodusenter, avslutter bondelagslederen.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, 900 84 576
Hanne Eldby, prosjektleder AgriAnalyse, 996 24 553
Ole-Marius Aune Sandmo, kommunikasjonsr?dgiver Norges Bondelag, 416 04 433

Fakta om priskontroll p? landbrukseiendommer

Form?let er at eiendommer som skal nyttes til landbruk omsettes til en pris som bidrar til ? realisere m?l i landbrukspolitikken. Dette gjelder m?let om ? sikre rekruttering til n?ringen, ? legge til rette for langsiktig god ressursforvaltning og legge til rette for stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser.
Skal landbrukspolitiske m?l n?s, er det n?dvendig at bl.a. prisniv?et p? landbrukseiendommer ikke er h?yere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig h?y egenkapital.
Regler om prisvurdering ved erverv av konsesjonspliktig eiendom (priskontrollen) ble innf?rt i konsesjonsloven av 31. mai 1974.
Det er kommunen som vurderer om den avtalte prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Similar Posts