Kulturpolitikk

FN frigir Libya-midler i Norge

Regjeringen vil ikke g? videre med planene om ? opprette egne retursentre for personer med endelig avslag. Et n?dvendig antall retursentre vil v?re uforholdsmessig mye dyrere ? drive enn ordin?re mottak. Derfor vil Regjeringen satse p? andre tiltak b?de i og utenfor Norge, som kan bidra til retur til hjemlandet.
– Erfaring har vist at det er viktig ? sette inn m?lrettede returtiltak p? et tidlig tidspunkt i prosessen, det vil si allerede ved f?rste avslag, sier justisminister Knut Storberget.
Disse tiltakene skal tilpasses den enkelte for ? f? maksimal effekt p? returarbeidet. Flere forskningsrapporter har vist at individuell veiledning har en s?rlig positiv effekt p? den enkeltes ?nske om ? returnere frivillig.
– En individuell oppf?lging, sammen med kvalifiseringstiltak som er tilpasset arbeidsmuligheter i utlendingens hjemland, kan f?re til at flere blir motivert til ? reise hjem frivillig, sier Storberget.
Per 31. august har 1224 returnert frivillig fra Norge. Dette er en ?kning p? om lag 25 prosent i forhold til samme periode i fjor. ?kningen kommer fordi Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2010 utvidet ordningen med det generelle returprogrammet (FSR). Dermed kunne flere benytte seg av ordningen som omfatter st?ttebel?p gradert etter hvor raskt personer med utreiseplikt returnerer.
– Flere reiser frivillig fordi flere f?r muligheten. Det er et uttalt m?l for Regjeringen at flest mulig skal returnere raskt, helst frivillig, men om n?dvendig med tvang, sier justisministeren.
I tillegg legges det s?rlig til rette for assisterte frivillige returer til Irak og Afghanistan. Ett nytt tiltak er at returst?tten til Afghanistan vil bli styrket for ? im?tekomme behovene til de yngre aldersgruppene. Nye elementer her er botilbud og en utvidet oppl?ringspakke. Dette tiltaket vil tre i kraft snarlig.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har innf?rt utviklingstiltak i mottak. De har blant annet inng?tt avtale med syv leverand?rer som tilbyr ulike kurs over hele landet. UDI planlegger ? bruke rundt 20 millioner kroner til kvalifiseringstiltak og returforberedende aktiviteter tilpasset barnefamilier.
– Alle som har rett til beskyttelse i Norge skal f? det. Samtidig m? de som f?r endelig avslag respektere det og reise hjem. Dette er viktig for ? forebygge at personer uten beskyttelsesbehov kommer til Norge. Rask retur er mest humant og til det beste for dem som skal fortsette sitt liv i hjemlandet, avslutter Knut Storberget.0000

Similar Posts