Partier

Foresl?r nye regler om personer med ulovlig opphold

Regjeringen har lagt frem lovforslag om ? gjennomf?re EUs returdirektiv i norsk rett. Forslaget inneb?rer blant annet at flere med ulovlig opphold vil bli utvist med et fremtidig innreiseforbud.
Grunnen til at direktivet foresl?s gjennomf?rt i norsk rett er v?r deltakelse i Schengen-samarbeidet.
-Direktivet er del av en samlet innsats i Europa for ? bekjempe ulovlig innvandring, sier justisminister Knut Storberget.
Direktivet etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-omr?det for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Endringene i utlendingsloven omfatter blant annet en strengere utvisningsbestemmelse som inneb?rer at alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud.
Samtidig inneb?rer endringsforslaget at det blant annet innf?res en ny maksimalgrense i utlendingsloven for hvor lenge en utlending kan sitte frihetsber?vet i p?vente av utreise. Mens det tidligere ikke har v?rt nedfelt noen slik grense i loven, settes n? grensen, i samsvar med returdirektivet, til 18 m?neder.
Regjeringen har ogs? lagt frem Prop. 2 S hvor Stortinget bes samtykke i at Norge godkjenner returdirektivet.
Les mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-3-l-20102011.html?id=6159670000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy