Internasjonalt

Fornyingsministeren bes?ker Opera Software

EU-Kommisjonen st?tter det norskinitierte europeiske forskningsprogrammet p? hav, JPI Oceans. Dermed slutter Kommisjonen seg til de i alt 17 landene som ?nsker ? v?re med p? ? utvikle en felles plattform for b?rekraftig bruk av havets ressurser og for teknologiutvikling, samtidig som hensynet til det marine milj?et ivaretas.
-Med dette har vi kommet et godt stykke videre i arbeidet med ? f? synliggjort betydningen av ?kt kunnskap om havene for ? l?se viktige globale utfordringer som milj?, nok og sunn mat og fornybar energi, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Norge, representert ved Kunnskapsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsr?d, tok i 2010 initiativ til ? etablere et fellesprogram for havforskning, et s?kalt Joint Programming Initiative. M?let med fellesprogrammene er ? samle nasjonal forskningsinnsats for bedre ? utnytte felleseuropeiske forskningsmidler og gi svar p? store felles samfunnsutfordringer. Det er EUs konkurranseevner?d som vil gi endelig gr?nt lys for programmet. Det er ventet at dette vil skje i l?pet av tredje kvartal i ?r.
-Det er strategisk viktig for Norge ? f? til ?kt samarbeid om forskning p? hav i Europa. Kommisjonens st?tte til programmet er viktig for ? f? gjennomslag ogs? i konkurranseevner?det, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.
Norge har sammen med Belgia og Spania ledet arbeidet med ? utvikle JPI Ocean. Et sekretariat, under norsk ledelse, har sikret deltakelse fra mange land og beskrevet hva som skal oppn?s med programmet og hvordan det skal styres.
Les ogs? om saken hos Forskningsr?det.
Kontaktperson: Avdelingsdirekt?r Jartrud Steinsli, 22 24 64 550000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy