Kulturpolitikk

Forskning og innovasjon f?r ned kostnadene til havvind

Forskning og innovasjon f?r ned kostnadene til havvind
16-05-2012 08:00 Forskningsr?det Bedre kunnskaper om vindressursene kombinert med ny teknologi skal l?se vindindustriens st?rste utfordring: ? gj?re vindkraft til havs billigere. Forskningssenteret Norcowe bidrar til ? redusere risikoen for utbyggerne.

Bedre kunnskaper om vindressursene kombinert med ny teknologi skal l?se vindindustriens st?rste utfordring: ? gj?re vindkraft til havs billigere. Forskningssenteret Norcowe bidrar til ? redusere risikoen for utbyggerne.
Norcowe forsker p? meteorologi over havomr?der og marine operasjoner. Resultatene h?per industripartnerne fra energibransjen og leverand?rsiden skal bidra til ? f? havvindprosjektene l?nnsomme.
? Grunnlaget legges i kunnskapen om vindressursene, slik at kan vi finne omr?dene hvor det bl?ser mer enn gjennomsnittet, simulere en vindpark i det aktuelle omr?det og prognostisere energi-produksjonen, sier styreleder i Norcowe Dag T. Breistein. Han er kontraktssjef i Vestavind Offshore.
? F?rst n?r vi har gjort dette regnestykket, kan vi se p? hvordan vi skal bygge ut omr?det, prosjektere og sette ut det ut til en entrepren?r.
Breistein representerer ogs? brukerpartneren Vestavind Offshore. Vindkraftselskapet eies av energiselskaper p? Vestlandet og har konsesjon p? ? bygge ut Havsul i M?re og Romsdal.
? I dag er utbygging alt for dyrt. Men kunnskapen som kommer opp i Norcowe er med p? ? dra ned risikoen og dermed gi oss en rimeligere utbyggingskostnad. Men skal vi ta i bruk nye l?sninger, m? vi f? verifisert at l?sningen fungerer. Det kan vi f? ved ? v?re med i Norcowe, sier han.
Forskningsr?det etablerte i 2009 to forskningssentre for milj?vennlig energi (FME) p? havvind: Norcowe med vertskap i Bergen og Nowitech med sete i Trondheim. Divisjonsdirekt?r Fridtjof Unander i Divisjon for energi, ressurser og milj? i Forskningsr?det er forn?yd med at FME-ene trekker inn industrien tidlig i sine forskningsprosjekter.
? Havvind er et viktig satsingsomr?de for Norge med v?r sterke bakgrunn p? teknologi og operasjoner for olje- og gassindustrien til havs. Samarbeidet mellom industri og forskningsmilj?er har der skapt mange nye l?sninger som har redusert kostnadene og ?kt sikkerheten. Et tilsvarende l?p kan vi f? for havvind. Her vil landslagene innenfor havvind, FME-ene Norcowe og Nowitech, spille en sentral rolle, sier Unander.
Innovasjon
?Innovasjon og industriell relevans vil bli mer vektlagt i den nye strategien som skal vedtas i styret 29. mai, sier senterleder Kristin Guldbrandsen Fr?ysa ved Norcowe i forbindelse med brukerseminaret i Grimstad 7.- 9. mai.
Senteret har en egen komité (CIC) som er sterkt opptatt av kommersialisering og innovasjon. Komiteen skal se p? kommersialiseringspotensialet i alle prosjektene i senteret. Forskerne blir oppfordret til ? fylle ut skjema for mulig kommersialisering av sin forskning.
Forskning p? atmosf?ren
Forskningen p? atmosf?ren i luftlagene over havflaten vil f?re til langt mer n?yaktige lokale v?rmeldinger og vindprognoser.
Det kan v?re stor forskjell p? forholdene rett over b?lgene og p? toppen av en vindturbin 200 meter h?yere oppe.
Enorme mengder m?ledata fra b?yer og annet utstyr ute p? havet mates inn i v?rmodellene for ? f? mer kunnskap om hva som skjer og spesielt p? hvordan endringene kan varsles.
Prosjektene om atmosf?riske grenselag i marine omgivelser (Marine Atmospheric Boundary Layers ? MABL) har brakt Norcowe og bergensmilj?et i internasjonal tetklasse. Kunnskapen som er bygd opp i Bergen gjennom mange ?r, har gjort v?rvarslingsselskapet StormGeo til en stor akt?r internasjonalt.
Det norske Veritas kj?pte nylig opp 22,6 prosent av StormGeo og vil bidra til at selskapet erobrer enda flere markeder for v?rdata jorda rundt.
Gj?r m?ledataene tilgjengelige
Norcowe-partnerne er veldig opptatt av ? ta vare p? verdien som ligger i alle m?ledataene som blir samlet inn i forskningsprosjektene.
Dataene har lett for ? bli liggende p? en disk hos en av forskerne n?r prosjektet er ferdig. Norcowe har derfor jobbet mye med ? bygge opp en database som gj?r m?ledataene tilgjengelig for alle forskerne og partnerne i Norcowe.
L?sningen MetaWind skal bli s? enkel ? bruke at forskerne blir stimulert til ? laste opp sine data. Dataene blir fritt tilgjengelige for alle partnerne i Norcowe.
Simulerer b?lger uten basseng
En stor utfordring ved operasjoner til havs er ? overf?re last og personell fra forsyningsskipet til vindturbinen.
Det er vanskelig nok n?r b?ten g?r opp og ned mens fundamentet for vindturbinene st?r stille. Men enda vanskeligere er overf?ringen n?r b?de b?ten og flyteren som vindturbinen st?r p?, g?r opp og ned med b?lgene.
Norcowe har, med st?tte fra Forskningsr?det, investert i en avansert plattform som kan simulere virkelige b?lgebevegelser i Nordsj?en. T?rt og varmt inne i laboratoriet ved Universitetet i Agder i Grimstad kan forskerne f? kroken p? en kran til ? f?lge en bestemt bane uansett hvordan plattformen vrir og vender p? seg.
Til sommeren kommer en tilsvarende plattform, slik at de kan simulere b?de b?ten og flyteren.
Norcowe samarbeider med Nowitech p? noen omr?der, men i hovedsak har de delt arbeidet mellom seg.0000

A to już wiesz?  Priv. til red: Forskningsr?dets formidlingspris til Kalle Moene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy