Kulturpolitikk

Forskningsr?dets pris for fremragende forskning: Alternativ til dyr og farlig forskning vant pris

– Det er sterkt beklagelig at Iran til tross for sterke internasjonale reaksjoner i dag i en offentlig seremoni henrettet den mindre?rige fangen Alireza Mollasoltani, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

Utenriksdepartementet har i dag m?tt den iranske ambassaden i Oslo og uttrykt Norges ford?mmelse av at Iran ikke etterlever sine internasjonale forpliktelser etter FNs barnekonvensjon og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Disse konvensjonene forbyr henrettelse av mindre?rige og personer som var mindre?rige da den straffbare handlingen fant sted.

Iran er hvert ?r et av de landene i verden som gjennomf?rer flest d?dsstraffer. Norge har ved flere anledninger tatt dette opp med iranske myndigheter, og oppfordret dem til ? revurderer sp?rsm?let om d?dsstraff.

– President Ahmadinejad har selv sagt at Iran ikke henretter mindre?rige, og det er sv?rt urovekkende at iranske myndigheter n? ser ut til ? fravike denne linjen, sier St?re.

Norge arbeider mot d?dsstraff b?de i multilaterale fora og gjennom aktivt samarbeid med menneskerettighetsorganisasjoner og likesinnede land. Bruken av d?dsstraff blir jevnlig tatt opp med land der dette praktiseres. Det er et spesielt fokus p? enkeltsaker der man er kjent med at d?dsstraff planlegges fullbyrdet p? en s?rlig inhuman m?te, eller overfor mindre?rige, gravide eller strafferettslig utilregnelige personer. I slike tilfeller anser Norge d?dsstraff som et brudd p? folkeretten. Videre oppfordrer Norge de statene som ikke har gjort det til ? ratifisere internasjonale avtaler som forbyr d?dsstraff.0000

Similar Posts