Internasjonalt

Forsvarsministerens deltakelse i minnestund og begravelse uke 32

Evalueringa av Ungt Entrepren?rskap viser ein solid organisasjon som med relativt f? tilsette n?r ut til sv?rt mange elevar og studentar.
Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bod? har evaluert statens tilskot til Ungt Entrepren?rskap. Evalueringa viser at Ungt Entrepren?rskap tilbyr ei stor mengde program med h?g kvalitet. Organisasjonen er slank og veldrive i h?ve til storleiken p? tilskotet og talet p? elevar organisasjonen n?r. I 2010 var over 150 000 elevar og studentar med i ulike aktivitetar i regi av Ungt Entrepren?rskap.
– Eg er oppteken av at det er eit rikt mangfald av arbeidsplassar over heile landet. For ? f? det til, treng me mange med p?gangsmot og st?-p?-vilje som vel ? starte sine eigne bedrifter. Eg er imponert over engasjementet, kreativiteten og motet som Ungt Entrepren?rskap er med og utl?yser hos unge skaparar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
– ? legge til rette for entrepren?rskap og nyetablering er avgjerande for nyskaping og ?konomisk vekst. Eg trur at det mest effektive verkemiddelet for ? skape ein sterk entrepren?rskapskultur er ? satse p? entrepren?rskap i utdanninga. Eg er sv?rt glad for at Ungt Entrepren?rskap i s? sterk grad gjev kompetanse og inspirasjon til potensielle ?grunderspirer?, seier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
I 2009 la KD, NHD og KRD fram ein handlingsplan for entrepren?rskap i utdanninga. Regjeringa ?nskjer ? styrke kvaliteten og omfanget av entrepren?rskapsretta oppl?ring innanfor alle niv? og fagomr?de i utdanningssystemet. Ungt Entrepren?rskap er ein viktig akt?r i dette arbeidet.
Ungt Entrepren?rskap er ein fri og uavhengig organisasjon som arbeider aktivt saman med skular og utdanningsinstitusjonar for ? gjere sitt til at alle elevar og studentar f?r eit tilbod om oppl?ring i entrepren?rskap. Aktiviteten har vakse kraftig etter at organisasjonen vart etablert i 1997. Ungdomsbedrift vert i dag tilbydd p? over halvparten av alle vidareg?ande skular i Noreg.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts